Psalmen 99:6

NBV

6Mozes en Aäron waren zijn priesters, ook Samuël riep zijn naam. Riepen zij tot de HEER, hij antwoordde;

SV

6Mozes en Aaron waren onder Zijn priesters, en Samuel onder de aanroepers Zijns Naams; zij riepen tot den HEERE, en Hij verhoorde hen.

KJV

6Moses and Aaron among his priests, and Samuel among them that call upon his name; they called upon the LORD, and he answered them.