Gerelateerd aan Prediker 4:9-14

Gerelateerd aan Prediker 4:9

Spreuken 27:17

Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.
Gerelateerd aan Prediker 4:9

Genesis 2:18

God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past.
Gerelateerd aan Prediker 4:9

1 Korinthe 12:18

God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde.
Gerelateerd aan Prediker 4:9

Markus 6:7

Hij riep de twaalf bij zich en zond hen twee aan twee uit, en gaf hun macht over de onreine geesten.
Gerelateerd aan Prediker 4:9

Numeri 11:14

Ik alleen kan de last van dit hele volk niet dragen, dat is te zwaar voor mij.
Gerelateerd aan Prediker 4:9

Johannes 4:36

De maaier krijgt zijn loon al en verzamelt vruchten voor het eeuwige leven, zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren.
Gerelateerd aan Prediker 4:9

Ruth 2:12

Moge de HEER je daarvoor rijkelijk belonen-de HEER, de God van Israël, onder wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht.'
Gerelateerd aan Prediker 4:9

Handelingen 13:2

Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’
Gerelateerd aan Prediker 4:9

2 Johannes 1:8

Wees op uw hoede en verspeel niet wat we bereikt hebben, maar zorg dat u het volle loon ontvangt.
Gerelateerd aan Prediker 4:9

Handelingen 15:39

Een en ander leidde tot grote onenigheid, zodat ze uit elkaar gingen en Barnabas samen met Marcus naar Cyprus vertrok.
Gerelateerd aan Prediker 4:9

Haggaï 1:14

Zo zette de HEER Zerubbabel, zoon van Sealtiël en gouverneur van Juda, en Jozua, zoon van Josadak en hogepriester, en wie er van het volk nog over waren, ertoe aan te beginnen met het herstel van de tempel van de HEER van de hemelse machten, hun God.
Gerelateerd aan Prediker 4:9

Exodus 4:14

Nu werd de HEER kwaad op Mozes. 'Je hebt toch een broer, de Leviet Aäron!' zei hij. 'Ik weet dat hij welbespraakt is. Hij is al naar je onderweg en zal blij zijn je te zien.
Gerelateerd aan Prediker 4:10

1 Thessalonicensen 5:11

Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet.
Gerelateerd aan Prediker 4:10

Galaten 6:1

Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid.
Gerelateerd aan Prediker 4:10

Jesaja 35:3

Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën sterk.
Gerelateerd aan Prediker 4:10

1 Thessalonicensen 4:18

Troost elkaar met deze woorden.
Gerelateerd aan Prediker 4:10

Genesis 4:8

Kaïn zei tegen zijn broer Abel: ‘Laten we het veld in gaan.’ Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood.
Gerelateerd aan Prediker 4:10

Exodus 32:2

Aäron antwoordde: 'Neem dan uw vrouwen, zonen en dochters hun gouden oorringen af en breng die bij mij.'
Gerelateerd aan Prediker 4:10

2 Samuel 11:27

Toen de rouwtijd voorbij was, nam David haar bij zich aan het hof. Zij werd zijn vrouw en baarde hem een zoon. Naar het oordeel van de HEER was het wel degelijk slecht wat David had gedaan.
Gerelateerd aan Prediker 4:10

2 Samuel 14:6

Op een keer kregen mijn twee zonen ruzie buiten op het veld, en er was niemand die tussenbeide kwam. Toen heeft de een de ander doodgeslagen.
1
2
3
Volgende