Gerelateerd aan Openbaring 5:5

Gerelateerd aan Openbaring 5:5

Jesaja 11:1

Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
Gerelateerd aan Openbaring 5:5

Jeremia 23:5

De dag zal komen-spreekt de HEER -dat ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven.
Gerelateerd aan Openbaring 5:5

Romeinen 15:12

En verder zegt Jesaja: 'Isaï zal een telg voortbrengen: hij die komt om over de heidenen te heersen; op hem zullen zij hun hoop vestigen.'
Gerelateerd aan Openbaring 5:5

Openbaring 22:16

'Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster.'
Gerelateerd aan Openbaring 5:5

Hebreeën 7:14

Het is immers bij iedereen bekend dat onze Heer is voortgekomen uit Juda, en deze stam is door Mozes nooit met priesters in verband gebracht.
Gerelateerd aan Openbaring 5:5

Jesaja 11:10

Op die dag zal de telg van Isaï als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn.
Gerelateerd aan Openbaring 5:5

Romeinen 1:3

het evangelie over zijn Zoon, een mens voortgekomen uit het nageslacht van David,
Gerelateerd aan Openbaring 5:5

Genesis 49:9

Sterk als een jonge leeuw ben jij, je verovert je prooi, mijn zoon, en keert naar je leger terug. Juda gaat liggen als een leeuw, vol majesteit vlijt hij zich neer-wie zou hem durven wekken?
Gerelateerd aan Openbaring 5:5

Openbaring 6:1

Toen zag ik dit: het lam verbrak een van de zeven zegels en ik hoorde een van de vier wezens roepen met een geluid als een donderslag: 'Kom!'
Gerelateerd aan Openbaring 5:5

Jeremia 31:16

Maar dit zegt de HEER: Huil niet langer, droog je tranen. Je zorg voor hen wordt nu beloond- spreekt de HEER. Ze keren terug uit het land van de vijand.
Gerelateerd aan Openbaring 5:5

Openbaring 4:4

Om de troon heen stonden vierentwintig andere tronen, waarop vierentwintig oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd.
Gerelateerd aan Openbaring 5:5

Numeri 24:9

Hij gaat liggen als een leeuw, majesteitelijk vlijt hij zich neer-wie zou hem durven wekken? Gezegend wie u zegent, vervloekt wie u vervloekt!'
Gerelateerd aan Openbaring 5:5

Openbaring 1:1

Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze Openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes.
Gerelateerd aan Openbaring 5:5

Johannes 20:13

‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe gebracht hebben.’
Gerelateerd aan Openbaring 5:5

Lukas 7:13

Toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden bewogen en zei tegen haar: ‘Weeklaag niet meer.’
Gerelateerd aan Openbaring 5:5

Openbaring 7:13

Een van de oudsten sprak mij aan: 'Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze vandaan?'
Gerelateerd aan Openbaring 5:5

Openbaring 4:10

werpen de vierentwintig oudsten zich neer voor hem die op de troon zit, en aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid, en leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden:
Gerelateerd aan Openbaring 5:5

Lukas 23:28

Jezus keerde zich echter naar hen om en zei: ‘Dochters van Jeruzalem, huil niet om mij. Huil liever om jezelf en je kinderen,
Gerelateerd aan Openbaring 5:5

Lukas 8:52

Alle aanwezigen waren aan het weeklagen en sloegen zich van verdriet op de borst. Hij zei: ‘Houd op met klagen, want ze is niet gestorven maar slaapt.’