Gerelateerd aan Openbaring 3:7

Gerelateerd aan Openbaring 3:7

Jesaja 22:22

Ik zal hem de sleutel overhandigen van het huis van David; wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer hij sluit, kan niemand openen.
Gerelateerd aan Openbaring 3:7

Markus 1:24

‘Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’
Gerelateerd aan Openbaring 3:7

Openbaring 1:18

Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.
Gerelateerd aan Openbaring 3:7

Lukas 1:32

Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven.
Gerelateerd aan Openbaring 3:7

Job 12:14

Wat God verwoest, wordt niet weer opgebouwd, wie hij gevangenzet, wordt niet meer bevrijd.
Gerelateerd aan Openbaring 3:7

Openbaring 6:10

Ze riepen luid: 'O heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken?'
Gerelateerd aan Openbaring 3:7

Johannes 14:6

Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.
Gerelateerd aan Openbaring 3:7

Mattheüs 16:19

Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’
Gerelateerd aan Openbaring 3:7

Jesaja 41:14

Wees niet bang, kleine Jakob, arm volk van Israël, ik zal je helpen-spreekt de HEER -,de Heilige van Israël is je bevrijder.
Gerelateerd aan Openbaring 3:7

Handelingen 3:14

U hebt de Heilige en Rechtvaardige verstoten en geëist dat aan een moordenaar gratie verleend zou worden.
Gerelateerd aan Openbaring 3:7

Openbaring 3:14

Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: "Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping:
Gerelateerd aan Openbaring 3:7

1 Johannes 5:20

We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de Waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven.
Gerelateerd aan Openbaring 3:7

Openbaring 19:11

Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik: een wit paard met een ruiter, die 'Trouw en betrouwbaar' heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert.
Gerelateerd aan Openbaring 3:7

Openbaring 1:11

en die tegen me zei: 'Schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea.'
Gerelateerd aan Openbaring 3:7

Jesaja 55:5

Ook jij zult een volk ontbieden dat je nog niet kende, en een volk dat jou nog niet kende zal zich haasten om bij je te zijn, omwille van de HEER, je God, de Heilige van Israël, die je deze luister heeft verleend.
Gerelateerd aan Openbaring 3:7

Jesaja 54:5

Want je maker neemt je tot vrouw, HEER van de hemelse machten is zijn naam. De Heilige van Israël zal je bevrijder zijn, men noemt hem God van de hele aarde.
Gerelateerd aan Openbaring 3:7

Jesaja 6:3

Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.’
Gerelateerd aan Openbaring 3:7

Lukas 4:34

‘Aaah! Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’
Gerelateerd aan Openbaring 3:7

Jesaja 49:7

Dit zegt de HEER, de bevrijder, de Heilige van Israël, tegen hem die smadelijk veracht wordt, die door vreemde volken wordt verafschuwd, die dienaar is van vreemde heersers: Koningen zullen dit zien en opstaan, vorsten buigen diep voorover, omwille van de HEER, die betrouwbaar is, de Heilige van Israël, die jou heeft uitgekozen.
Gerelateerd aan Openbaring 3:7

Openbaring 1:5

en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed,
1
2
Volgende