Gerelateerd aan Numeri 24:17

Gerelateerd aan Numeri 24:17

Openbaring 22:16

'Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster.'
Gerelateerd aan Numeri 24:17

Genesis 49:10

In Juda’s handen zal de scepter blijven, tussen zijn voeten de heersersstaf, totdat hij komt die er recht op heeft, die alle volken zullen dienen.
Gerelateerd aan Numeri 24:17

Zacharia 10:4

Uit dit volk komt de hoeksteen voort, de tentpin en de oorlogsboog, uit dit volk komen alle overwinnaars.
Gerelateerd aan Numeri 24:17

Openbaring 1:7

Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen.
Gerelateerd aan Numeri 24:17

Psalmen 45:6

(45:7) Uw troon is voor eeuwig en altijd, o god, de scepter van het recht is uw koningsscepter,
Gerelateerd aan Numeri 24:17

Lukas 1:32

Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven.
Gerelateerd aan Numeri 24:17

Jesaja 9:7

(9:6) Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de HEER van de hemelse machten.
Gerelateerd aan Numeri 24:17

Openbaring 11:15

Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stemmen, die zeiden: 'Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld, en die van zijn messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid.'
Gerelateerd aan Numeri 24:17

2 Petrus 1:19

Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.
Gerelateerd aan Numeri 24:17

Job 19:25

Ik weet: mijn redder leeft, en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen.
Gerelateerd aan Numeri 24:17

Hebreeën 1:8

Maar tegen de Zoon zegt hij: ‘God, uw troon houdt stand tot in alle eeuwigheid, en de scepter van het recht is de scepter van uw koningschap.
Gerelateerd aan Numeri 24:17

2 Samuel 8:2

Ook de Moabieten versloeg hij. Hij dwong hen op de grond te gaan liggen en mat de rij af met een touw: twee derde van de rij moest worden gedood en één derde mocht in leven blijven. Sindsdien waren de Moabieten aan David onderworpen en moesten ze schatting afdragen.
Gerelateerd aan Numeri 24:17

Lukas 1:78

Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan
Gerelateerd aan Numeri 24:17

2 Koningen 3:5

Maar na de dood van Achab kwam de koning van Moab tegen de koning van Israël in opstand.
Gerelateerd aan Numeri 24:17

Mattheüs 2:2

Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’
Gerelateerd aan Numeri 24:17

Psalmen 110:2

Uit Sion reikt de HEER u de scepter van de macht, u zult heersen over uw vijanden.
Gerelateerd aan Numeri 24:17

2 Koningen 3:26

Toen de koning van Moab besefte dat hij de strijd ging verliezen, probeerde hij met zevenhonderd geoefende krijgers een uitbraak te doen naar de koning van Edom, maar tevergeefs.
Gerelateerd aan Numeri 24:17

Jesaja 15:1

Profetie over Moab. Verwoest is Ar-Moab, vernietigd in de nacht! Verwoest is Kir-Moab, vernietigd in de nacht!
Gerelateerd aan Numeri 24:17

Jeremia 48:45

Vluchtelingen blijven uitgeput onder Chesbons muren staan, want Chesbon staat in lichterlaaie. De stad van Sichon gaat in vlammen op. De hoofdstad van die snoevers valt aan vuur ten prooi, het verteert de verste uithoeken van Moab.
Gerelateerd aan Numeri 24:17

Psalmen 72:8

Moge hij heersen van zee tot zee, van de Grote Rivier tot de einden der aarde.
1
2
Volgende