Gerelateerd aan Nehemia 2:8

Gerelateerd aan Nehemia 2:8

Nehemia 7:2

De verdediging van Jeruzalem droeg ik op aan mijn broer Chanani, en ook aan Chananja, de commandant van de burcht, want hij was meer dan wie ook een betrouwbaar en godvrezend man.
Gerelateerd aan Nehemia 2:8

Ezra 5:5

Maar hun God waakte over de oudsten van de Judeeërs: ze werden niet gedwongen het werk stil te leggen voordat er aan Darius zou zijn gerapporteerd en er een schriftelijk antwoord zou zijn ontvangen.
Gerelateerd aan Nehemia 2:8

Jesaja 66:14

Wat jullie daar zien, zal je hart verblijden, je botten zullen gedijen als het jonge groen. De HEER zal zijn dienaren zijn macht tonen en zijn vijanden zijn verbolgenheid.
Gerelateerd aan Nehemia 2:8

Daniel 1:9

God zorgde ervoor dat de hoofdeunuch Daniël gunstig gezind was.
Gerelateerd aan Nehemia 2:8

2 Korinthe 8:16

Ik dank God dat hij Titus net zo enthousiast over u heeft gemaakt als ik ben.
Gerelateerd aan Nehemia 2:8

Ezra 7:9

Ezra was volgens plan uit Babylonië vertrokken op de eerste dag van de eerste maand, en op de eerste dag van de vijfde maand kwam hij in Jeruzalem aan, want God bood hem onderweg bescherming.
Gerelateerd aan Nehemia 2:8

Nehemia 2:17

Maar nu zei ik tegen hen: 'U ziet in welke ellende wij verkeren: Jeruzalem ligt in puin en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Laten we de stadsmuur weer opbouwen, zodat we niet langer het mikpunt van spot zijn.'
Gerelateerd aan Nehemia 2:8

Nehemia 3:1

Eljasib, de hogepriester, begon samen met zijn medepriesters aan de herbouw van de Schaapspoort. Nadat ze die hadden ingewijd, plaatsten ze de deuren en wijdden ze het gedeelte van de Honderdtoren tot de Chananeltoren in.
Gerelateerd aan Nehemia 2:8

Ezra 6:22

Ze vierden vrolijk het feest van het Ongedesemde brood, zeven dagen lang, want de HEER had hen met vreugde vervuld: hij had de koning van Assyrië op andere gedachten jegens hen gebracht, zodat de koning hen krachtig steunde bij het werk aan de tempel van God, de God van Israël.
Gerelateerd aan Nehemia 2:8

Genesis 32:28

(32:29) Daarop zei hij: ‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen.’
Gerelateerd aan Nehemia 2:8

Handelingen 26:22

Omdat God mij echter tot op de dag van vandaag bijstaat, blijf ik mijn getuigenis zonder onderscheid aan iedereen bekendmaken, en daarbij zeg ik niets anders dan wat volgens de profeten en Mozes moest gebeuren,
Gerelateerd aan Nehemia 2:8

Ezra 7:27

Geloofd zij de HEER, de God van onze voorouders, die de koning het besluit heeft ingegeven de tempel van de HEER in Jeruzalem van grote luister te voorzien,
Gerelateerd aan Nehemia 2:8

Handelingen 7:10

en maakte een eind aan al zijn beproevingen door hem in de gunst te laten komen bij de farao, de koning van Egypte, die hem wegens zijn wijsheid belastte met het bestuur over Egypte en hem de leiding gaf over zijn hele hofhouding.
Gerelateerd aan Nehemia 2:8

Spreuken 21:1

De gedachten van de koning zijn als waterstromen in de macht van de HEER, hij leidt ze waarheen hij maar wil.