Open de Bijbel

Maleachi 4:5
NBV 5 (3:23) Voordat de dag van de HEER aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the LORD:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version