Lukas 19:17

NBV

17Zijn meester zei: “Voortreffelijk, je bent een goede dienaar. Omdat je betrouwbaar bent geweest in iets zeer gerings verleen ik je het bestuur over tien steden.”

SV

17En hij zeide tot hem: Wel, gij goede dienstknecht, dewijl gij in het minste getrouw zijt geweest, zo heb macht over tien steden.

KJV

17And he said unto him, Well, thou good servant: because thou hast been faithful in a very little, have thou authority over ten cities.