Open de Bijbel

Lukas 10:25
NBV 25 Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 25 En ziet, een zeker wetgeleerde stond op, Hem verzoekende, en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beerven?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 25 And, behold, a certain lawyer stood up, and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version