Gerelateerd aan Leviticus 1:9

Gerelateerd aan Leviticus 1:9

Genesis 8:21

De geur van de offers behaagde de HEER, en hij zei bij zichzelf: Nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens, want alles wat de mens uitdenkt, van zijn jeugd af aan, is nu eenmaal slecht. Nooit weer zal ik alles wat leeft doden, zoals ik nu heb gedaan.
Gerelateerd aan Leviticus 1:9

Leviticus 1:13

De poten en de ingewanden moeten met water gewassen worden, en de priester moet alles naar het altaar brengen en het daarop verbranden. Zo is het geschikt als brandoffer, als geurige gave die de HEER behaagt.
Gerelateerd aan Leviticus 1:9

Efeze 5:2

en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.
Gerelateerd aan Leviticus 1:9

Exodus 29:18

Verbrand de ram in zijn geheel op het altaar. Het is een brandoffer, een geurige gave die de HEER behaagt.
Gerelateerd aan Leviticus 1:9

Leviticus 3:11

De priester doet dit alles op het altaar in rook opgaan, als voedsel en offergave voor de HEER.
Gerelateerd aan Leviticus 1:9

Ezechiel 20:41

Wanneer ik jullie heb weggeleid bij de volken waartussen jullie nu leven, zullen jullie mij als een geurig offer met vreugde vervullen. Ik zal jullie bij elkaar brengen vanuit de landen waarover jullie nu verstrooid zijn, en zo de volken laten zien dat ik heilig ben.
Gerelateerd aan Leviticus 1:9

Mattheüs 23:25

Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, de buitenkant van bekers en schalen spoelen jullie af, maar de binnenkant blijft vol roofzucht en onmatigheid.
Gerelateerd aan Leviticus 1:9

2 Korinthe 2:15

Wij zijn de wierook die Christus brandt voor God, zowel onder hen die worden gered als onder hen die verloren gaan.
Gerelateerd aan Leviticus 1:9

Psalmen 66:15

'Vetgemeste schapen zal ik u aanbieden, een geurig offer van rammen, ik zal stieren en bokken slachten.' sela
Gerelateerd aan Leviticus 1:9

Leviticus 1:17

Daarna scheurt hij de vleugels in, zonder ze los te trekken, en verbrandt hij de vogel op het houtvuur op het altaar. Zo is het geschikt als brandoffer, als geurige gave die de HEER behaagt.
Gerelateerd aan Leviticus 1:9

Leviticus 9:14

Hij waste de ingewanden en de poten en verbrandde die samen met de rest van het offerdier.
Gerelateerd aan Leviticus 1:9

Jeremia 4:14

Jeruzalem, zuiver je hart van het kwaad, dan alleen word je gered. Hoe lang blijf je broeden op je kwalijke plannen!
Gerelateerd aan Leviticus 1:9

Ezechiel 20:28

Ik bracht hen naar het land dat ik hun onder ede beloofd had, maar bij elke heuvel en bij iedere schaduwrijke boom die ze zagen, offerden ze hun vee en krenkten ze mij met hun offers. Daar brachten ze hun geurige reukoffers en daar plengden ze hun wijnoffers.
Gerelateerd aan Leviticus 1:9

Leviticus 8:21

Hij waste de ingewanden en de poten met water en verbrandde ze met de rest van de ram op het altaar. Zo was het een brandoffer, een geurige gave voor de HEER, zoals de HEER hem had opgedragen.
Gerelateerd aan Leviticus 1:9

Filippensen 4:18

Nu is alles mij vergoed, en heb ik zelfs veel meer ontvangen. Mij ontbreekt niets dankzij de gaven die Epafroditus namens u heeft gebracht; ze zijn een geurig en aangenaam offer, dat God behaagt.
Gerelateerd aan Leviticus 1:9

Exodus 29:25

Neem het daarna weer van hun handen en verbrand het op het altaar, boven op het brandoffer. Het is een geurige gave die de HEER behaagt.
Gerelateerd aan Leviticus 1:9

Psalmen 51:6

(51:8) maar u wilt dat waarheid mij vervult, u leert mij wijsheid, diep in mijn hart.
Gerelateerd aan Leviticus 1:9

Numeri 15:8

Wanneer je de HEER als brandoffer of vredeoffer een rund aanbiedt ter nakoming van een gelofte,
Gerelateerd aan Leviticus 1:9

Zacharia 13:7

Zwaard, ontwaak! Verhef je tegen mijn herder, tegen de man met wie ik mij verbonden heb-spreekt de HEER van de hemelse machten. Dood de herder, zodat de schapen verdwalen. Weerloos als ze zijn zal ik ze treffen.