Gerelateerd aan Kolossensen 3:1-2

Gerelateerd aan Kolossensen 3:1

Romeinen 8:6

Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede.
Gerelateerd aan Kolossensen 3:1

Mattheüs 6:33

Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.
Gerelateerd aan Kolossensen 3:1

2 Korinthe 4:18

Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.
Gerelateerd aan Kolossensen 3:1

Mattheüs 6:20

Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen.
Gerelateerd aan Kolossensen 3:1

Kolossensen 3:2

Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.
Gerelateerd aan Kolossensen 3:1

Psalmen 73:25

Wie buiten u heb ik in de hemel? Naast u wens ik geen ander op aarde.
Gerelateerd aan Kolossensen 3:1

Lukas 12:33

Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen. Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt, waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan worden aangevreten.
Gerelateerd aan Kolossensen 3:1

Galaten 2:19

Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd:
Gerelateerd aan Kolossensen 3:1

Psalmen 16:11

U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.
Gerelateerd aan Kolossensen 3:1

Kolossensen 2:12

Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt.
Gerelateerd aan Kolossensen 3:1

Hebreeën 12:2

Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.
Gerelateerd aan Kolossensen 3:1

Hebreeën 1:3

In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord; hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit,
Gerelateerd aan Kolossensen 3:1

Efeze 2:5

heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered.
Gerelateerd aan Kolossensen 3:1

Romeinen 6:9

omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem.
Gerelateerd aan Kolossensen 3:1

Filippensen 3:20

Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus.
Gerelateerd aan Kolossensen 3:1

Efeze 1:19

en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven.
Gerelateerd aan Kolossensen 3:1

Lukas 22:69

Maar vanaf nu zal de Mensenzoon gezeten zijn aan de rechterhand van de Almachtige.’
Gerelateerd aan Kolossensen 3:1

Markus 14:62

Jezus zei: ‘Dat ben ik, en u zult de Mensenzoon aan de rechterhand van de Machtige zien zitten en hem zien komen op de wolken van de hemel.’
Gerelateerd aan Kolossensen 3:1

Hebreeën 10:12

terwijl hij, na zijn eenmalig offer voor de zonden, voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen,
Gerelateerd aan Kolossensen 3:1

Romeinen 6:4

We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.
1
2
3
Volgende