Gerelateerd aan Kolossensen 2:17

Gerelateerd aan Kolossensen 2:17

Hebreeën 10:1

Omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont van al het goede dat nog komen moet en daarvan niet de gestalte zelf laat zien, heeft hij ook niet de kracht om degenen die jaar in jaar uit met steeds dezelfde offers aan de dienst deelnemen ooit tot volmaaktheid te brengen.
Gerelateerd aan Kolossensen 2:17

Hebreeën 8:5

Zij verrichten hun dienst in wat de afspiegeling en de voorafschaduwing is van het hemelse heiligdom, zoals dat aan Mozes geopenbaard werd toen hij begon met het oprichten van de tabernakel: ‘Let erop, ‘staat er immers, ‘dat je alles vervaardigt volgens het ontwerp dat je op de berg getoond is.’
Gerelateerd aan Kolossensen 2:17

Hebreeën 9:9

Dit alles is een zinnebeeld voor de huidige tijd: er worden daar gaven en offers gebracht die het geweten van degenen die ze opdragen niet tot volmaakte zuiverheid kunnen brengen;
Gerelateerd aan Kolossensen 2:17

Johannes 1:17

De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen.
Gerelateerd aan Kolossensen 2:17

Hebreeën 4:1

Aangezien de belofte om binnen te gaan in Gods rust nog steeds van kracht is, moeten we ervoor waken dat iemand van u ook maar de schijn wekt deze gelegenheid aan zich voorbij te laten gaan.
Gerelateerd aan Kolossensen 2:17

Mattheüs 11:28

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.