Gerelateerd aan Kolossensen 1:9-10

Gerelateerd aan Kolossensen 1:9

Jakobus 1:5

Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:9

Kolossensen 4:5

Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid,
Gerelateerd aan Kolossensen 1:9

Jakobus 3:17

De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:9

1 Petrus 2:15

God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:9

Hebreeën 13:21

u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:9

Efeze 1:15

Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw liefde voor alle heiligen,
Gerelateerd aan Kolossensen 1:9

1 Samuel 12:23

En hetzelfde geldt voor mij: ook ik moet niet zondigen tegen de HEER en ik moet zeker niet ophouden voor u te bidden en u het goede en rechte pad te wijzen.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:9

Filippensen 1:9

En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid,
Gerelateerd aan Kolossensen 1:9

1 Thessalonicensen 5:17

bid onophoudelijk,
Gerelateerd aan Kolossensen 1:9

Psalmen 143:10

Leer mij uw wil te volbrengen, u bent mijn God, laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:9

2 Thessalonicensen 1:11

Daarom bidden wij altijd dat onze God u deze roeping in ere doet houden, dat hij u door zijn kracht de vaste wil geeft het goede te doen en u door uw geloof al het mogelijke tot stand laat brengen.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:9

Hebreeën 10:36

Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:9

Kolossensen 3:16

Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:9

Efeze 3:14

Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader,
Gerelateerd aan Kolossensen 1:9

Romeinen 12:2

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:9

Kolossensen 1:3

In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u,
Gerelateerd aan Kolossensen 1:9

1 Johannes 5:20

We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de Waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:9

1 Johannes 2:17

De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:9

Efeze 1:8

die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht
Gerelateerd aan Kolossensen 1:9

Filippensen 1:4

telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde,
1
2
3
4
Volgende