Gerelateerd aan Kolossensen 1:18

Gerelateerd aan Kolossensen 1:18

Openbaring 1:5

en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed,
Gerelateerd aan Kolossensen 1:18

Efeze 1:22

Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk,
Gerelateerd aan Kolossensen 1:18

1 Korinthe 15:20

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:18

Handelingen 26:23

namelijk dat de messias zou lijden en sterven en dat hij als eerste van de doden zou opstaan om aan zijn eigen volk en aan de heidenen het licht te verkondigen.’
Gerelateerd aan Kolossensen 1:18

Efeze 4:15

Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:18

Psalmen 89:27

(89:28) Ik maak hem tot mijn eerstgeborene, tot de hoogste van de koningen der aarde.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:18

1 Korinthe 11:3

Ik moet u echter nog het volgende zeggen. Christus is het hoofd van de man, de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:18

Mattheüs 28:18

Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:18

Efeze 5:23

want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:18

Johannes 11:25

Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft,
Gerelateerd aan Kolossensen 1:18

1 Korinthe 15:25

Want hij moet koning zijn totdat 'God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd'.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:18

Johannes 3:29

De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:18

Openbaring 5:9

En ze zetten een nieuw lied in: i 'U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:18

Openbaring 21:6

Toen zei hij tegen mij: 'Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:18

Openbaring 1:8

'Ik ben de alfa en de omega, 'zegt God, de Heer, 'ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.'
Gerelateerd aan Kolossensen 1:18

Johannes 1:27

hij die na mij komt-ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken.’
Gerelateerd aan Kolossensen 1:18

Hebreeën 1:5

Tegen wie van de engelen heeft God immers ooit gezegd: ‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt’? Of: ‘Ik zal een vader voor hem zijn, en hij voor mij een zoon’?
Gerelateerd aan Kolossensen 1:18

Openbaring 11:15

Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stemmen, die zeiden: 'Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld, en die van zijn messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid.'
Gerelateerd aan Kolossensen 1:18

Openbaring 21:23

De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:18

Openbaring 22:13

Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.'
1
2
Volgende