Gerelateerd aan Kolossensen 1:15

Gerelateerd aan Kolossensen 1:15

Hebreeën 1:3

In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord; hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit,
Gerelateerd aan Kolossensen 1:15

Johannes 14:9

Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien?
Gerelateerd aan Kolossensen 1:15

2 Korinthe 4:4

de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:15

Johannes 1:1

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:15

Johannes 1:14

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:15

Johannes 1:18

Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:15

Filippensen 2:6

Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast,
Gerelateerd aan Kolossensen 1:15

1 Timotheüs 1:17

Aan de koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en glorie tot in alle eeuwigheid. Amen.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:15

2 Korinthe 4:6

De God die heeft gezegd: 'Uit de duisternis zal licht schijnen, 'heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:15

Romeinen 8:29

Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:15

Openbaring 3:14

Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: "Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping:
Gerelateerd aan Kolossensen 1:15

Kolossensen 1:16

in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:15

Hebreeën 1:6

Maar wanneer hij de eerstgeborene de wereld weer binnenleidt, zegt hij: ‘Laten al Gods engelen hem eer bewijzen.’
Gerelateerd aan Kolossensen 1:15

Ezechiel 1:26

En boven de koepel zag ik iets dat leek op een troon van saffier, en daarboven, op die troon, zag ik een gedaante als van een mens.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:15

Psalmen 89:27

(89:28) Ik maak hem tot mijn eerstgeborene, tot de hoogste van de koningen der aarde.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:15

Kolossensen 1:13

Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon,
Gerelateerd aan Kolossensen 1:15

Numeri 12:8

met hem spreek ik rechtstreeks, duidelijk, niet in raadsels, en hij aanschouwt mijn gestalte. Hoe durven jullie dan aanmerkingen op mijn dienaar Mozes te maken?'
Gerelateerd aan Kolossensen 1:15

Johannes 3:16

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:15

Spreuken 8:29

toen hij aan de zeeën grenzen stelde, het water met zijn woord zijn plaats gaf, de fundamenten van de aarde legde.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:15

1 Timotheüs 6:16

Hij alleen is onsterfelijk en hij woont in een ontoegankelijk licht; geen mens heeft hem ooit gezien of kan hem zien. Aan hem zij de eer en de eeuwige kracht. Amen.
1
2
Volgende