Gerelateerd aan Kolossensen 1:12-13

Gerelateerd aan Kolossensen 1:12

Handelingen 20:32

Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:12

Efeze 1:11

In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld
Gerelateerd aan Kolossensen 1:12

Handelingen 26:18

om hun de ogen te openen, zodat ze zich van de duisternis naar het licht keren, en van de macht van Satan naar God. Door het geloof in mij zullen ze vergeving krijgen voor hun zonden, en samen met allen die mij toebehoren zullen ze deel krijgen aan mijn koninkrijk.”
Gerelateerd aan Kolossensen 1:12

Efeze 1:18

Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen,
Gerelateerd aan Kolossensen 1:12

Hebreeën 3:14

Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:12

1 Johannes 3:1

Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:12

Efeze 5:20

en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:12

Efeze 3:6

de heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond van het evangelie.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:12

1 Petrus 1:2

door God, de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede, in overvloed.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:12

2 Korinthe 5:5

Hiervoor heeft God zelf ons gereedgemaakt, door ons de Geest als onderpand te geven.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:12

Romeinen 8:17

En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:12

Romeinen 15:27

Ze hebben daartoe vrijwillig besloten, maar ze staan dan ook bij hen in de schuld. Immers, omdat de heidenen deel hebben gekregen aan wat de heiligen in Jeruzalem in geestelijk opzicht geschonken hebben, zijn ze ertoe verplicht hen bij te staan in materiële zaken.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:12

1 Korinthe 8:6

wij weten: er is ‚‚n God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en ‚‚n Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:12

Kolossensen 2:2

Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus,
Gerelateerd aan Kolossensen 1:12

Openbaring 21:23

De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:12

Romeinen 8:29

Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:12

Johannes 14:6

Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:12

Jesaja 60:19

Overdag is het licht van de zon niet meer nodig, de glans van de maan hoeft je niet te verlichten, want de HEER zal je voor altijd licht geven en je God zal voor je schitteren.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:12

Psalmen 97:11

Licht is uitgezaaid voor de rechtvaardige, vreugde voor de oprechten van hart.
Gerelateerd aan Kolossensen 1:12

Psalmen 116:7

Kom weer tot rust, mijn ziel, de HEER is je te hulp gekomen.
1
2
3
4
5
Volgende