Klaagliederen 5:20

NBV

20Waarom zou u ons voorgoed vergeten, ons voor altijd verlaten?

SV

20Waarom zoudt Gij ons steeds vergeten? Waarom zoudt Gij ons zo langen tijd verlaten?

KJV

20Wherefore dost thou forget us for ever, and forsake us so long time?