Gerelateerd aan Johannes 8:44

Gerelateerd aan Johannes 8:44

1 Johannes 3:12

en niet moeten doen zoals Kaïn, die voortkwam uit hem die het kwaad zelf is, en zijn broer doodsloeg. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn eigen daden slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig.
Gerelateerd aan Johannes 8:44

Handelingen 13:10

zei hij: ‘U bent een bedrieger, een gewetenloze oplichter, een kind van de duivel en een vijand van elke vorm van gerechtigheid. Hoe durft u de rechte wegen van de Heer te veranderen in kronkelpaden?
Gerelateerd aan Johannes 8:44

1 Johannes 3:8

en wie zondigt komt uit de duivel voort, want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd. De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen.
Gerelateerd aan Johannes 8:44

2 Korinthe 11:3

Alleen vrees ik dat, zoals Eva door de slang op sluwe wijze bedrogen werd, uw gedachten worden weggelokt van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus.
Gerelateerd aan Johannes 8:44

Openbaring 20:7

Wanneer de duizend jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten.
Gerelateerd aan Johannes 8:44

Openbaring 12:9

De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid.
Gerelateerd aan Johannes 8:44

Judas 1:6

Denk ook aan de engelen die hun oorspronkelijke positie ontrouw werden en de hun toegewezen plaats verlieten: tot het oordeel op de grote dag houdt hij hen met onverbreekbare boeien in de onderwereld gevangen.
Gerelateerd aan Johannes 8:44

Johannes 8:38

Ik spreek over wat ik gezien heb bij de Vader, u doet wat u gehoord hebt van uw vader.’
Gerelateerd aan Johannes 8:44

Johannes 8:41

Maar u doet inderdaad wat úw vader deed!’ Ze zeiden: ‘Wij zijn geen bastaardkinderen! We hebben maar één Vader: God.’
Gerelateerd aan Johannes 8:44

Mattheüs 13:38

de akker is de wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen van het koninkrijk; het onkruid dat zijn de kinderen van het kwaad,
Gerelateerd aan Johannes 8:44

1 Johannes 3:15

Iedereen die zijn broeder of zuster haat, is een moordenaar, en u weet dat een moordenaar het eeuwige leven niet blijvend in zich heeft.
Gerelateerd aan Johannes 8:44

Genesis 3:15

Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.’
Gerelateerd aan Johannes 8:44

Openbaring 21:8

Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.'
Gerelateerd aan Johannes 8:44

Openbaring 20:2

Hij greep de draak, de slang van weleer, die ook duivel of Satan wordt genoemd, en ketende hem voor duizend jaren.
Gerelateerd aan Johannes 8:44

1 Petrus 5:8

Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.
Gerelateerd aan Johannes 8:44

2 Petrus 2:4

Immers, God heeft zelfs engelen die gezondigd hadden niet gespaard maar hen in de Tartarus geworpen. Daar, in de diepste duisternis, blijven ze opgesloten om hun vonnis af te wachten.
Gerelateerd aan Johannes 8:44

Johannes 6:70

Jezus zei: ‘Ikzelf heb jullie alle twaalf uitgekozen, en toch is een van jullie een duivel.’
Gerelateerd aan Johannes 8:44

Jakobus 4:1

Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste?
Gerelateerd aan Johannes 8:44

Openbaring 9:11

Hun koning is de engel van de onderaardse diepte; zijn naam luidt Abaddon in het Hebreeuws, in het Grieks Apollyon.
Gerelateerd aan Johannes 8:44

2 Korinthe 11:13

Schijnapostelen zijn het, die zich door oneerlijk te werk te gaan voordoen als apostelen van Christus.
1
2
Volgende