Gerelateerd aan Johannes 5:46

Gerelateerd aan Johannes 5:46

Deuteronomium 18:15

Hij zal in uw midden profeten laten opstaan, profeten zoals ik. Naar hen moet u luisteren.
Gerelateerd aan Johannes 5:46

Deuteronomium 18:18

Ik zal in hun midden profeten laten opstaan zoals jij. Ik zal hun mijn woorden ingeven, en zij zullen het volk alles overbrengen wat ik hun opdraag.
Gerelateerd aan Johannes 5:46

Johannes 1:45

Hij kwam Natanaël tegen en zei tegen hem: ‘We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!’
Gerelateerd aan Johannes 5:46

Handelingen 26:22

Omdat God mij echter tot op de dag van vandaag bijstaat, blijf ik mijn getuigenis zonder onderscheid aan iedereen bekendmaken, en daarbij zeg ik niets anders dan wat volgens de profeten en Mozes moest gebeuren,
Gerelateerd aan Johannes 5:46

Lukas 24:27

Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten.
Gerelateerd aan Johannes 5:46

Numeri 24:17

Wat ik zie is niet in het heden, wat ik waarneem is niet nabij. Een ster komt op uit Jakob, een scepter uit Israël. Hij verbrijzelt Moab de slapen, de kinderen van Set slaat hij neer.
Gerelateerd aan Johannes 5:46

Genesis 49:10

In Juda’s handen zal de scepter blijven, tussen zijn voeten de heersersstaf, totdat hij komt die er recht op heeft, die alle volken zullen dienen.
Gerelateerd aan Johannes 5:46

Hebreeën 7:1

Want deze Melchisedek, koning van Salem en priester van de allerhoogste God, ging Abraham tegemoet toen deze terugkeerde van zijn overwinning op de koningen, en zegende hem,
Gerelateerd aan Johannes 5:46

Genesis 22:18

En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want jij hebt naar mij geluisterd.’
Gerelateerd aan Johannes 5:46

Genesis 12:3

Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.’
Gerelateerd aan Johannes 5:46

Numeri 21:8

en de HEER zei tegen hem: 'Laat een slang maken en bevestig die op een staak. Iedereen die gebeten is en daarnaar kijkt, blijft in leven.'
Gerelateerd aan Johannes 5:46

Galaten 2:19

Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd:
Gerelateerd aan Johannes 5:46

Genesis 3:15

Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.’
Gerelateerd aan Johannes 5:46

Galaten 3:24

Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen.
Gerelateerd aan Johannes 5:46

Galaten 4:21

Vertelt u eens, u wilt u onderwerpen aan de wet, maar luistert u wel naar de wet?
Gerelateerd aan Johannes 5:46

Genesis 28:14

Je zult zoveel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is; je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen.
Gerelateerd aan Johannes 5:46

Galaten 3:13

Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: 'Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.'
Gerelateerd aan Johannes 5:46

Genesis 18:18

Uit Abraham zal immers een groot en machtig volk voortkomen, en alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als hij.
Gerelateerd aan Johannes 5:46

Galaten 3:10

Maar iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt, want er staat geschreven: 'Vervloekt is eenieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt.'
Gerelateerd aan Johannes 5:46

Romeinen 10:4

De wet vindt zijn doel in Christus, zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard.