Gerelateerd aan Johannes 3:18

Gerelateerd aan Johannes 3:18

Markus 16:16

Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.
Gerelateerd aan Johannes 3:18

1 Johannes 5:10

Wie in de Zoon van God gelooft, draagt het getuigenis in zich. Wie God niet gelooft, maakt hem tot leugenaar, omdat hij geen geloof hecht aan het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft.
Gerelateerd aan Johannes 3:18

Romeinen 8:1

Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.
Gerelateerd aan Johannes 3:18

Johannes 5:24

Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.
Gerelateerd aan Johannes 3:18

1 Johannes 5:12

Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.
Gerelateerd aan Johannes 3:18

Romeinen 5:1

Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.
Gerelateerd aan Johannes 3:18

Romeinen 8:34

Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons.
Gerelateerd aan Johannes 3:18

Hebreeën 12:25

Let op dat u hem die spreekt niet afwijst. Want als zij al niet ontkomen zijn toen ze degene afwezen die hen op aarde onderrichtte, dan kunnen wij, wanneer we ons afkeren van degene die dat vanuit de hemel doet, helemaal niet ontkomen.
Gerelateerd aan Johannes 3:18

1 Johannes 4:9

En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven.
Gerelateerd aan Johannes 3:18

Johannes 6:40

Dit wil mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken.’
Gerelateerd aan Johannes 3:18

Johannes 20:31

maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.
Gerelateerd aan Johannes 3:18

Johannes 3:36

Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.’
Gerelateerd aan Johannes 3:18

Hebreeën 2:3

hoe zullen wij dan aan die straf ontkomen wanneer we geen acht slaan op de zoveel meer omvattende redding die begonnen is met de woorden van de Heer, en die voor ons bevestigd werd door hen die deze woorden hebben gehoord?
Gerelateerd aan Johannes 3:18

Johannes 6:47

Waarachtig, ik verzeker u: wie gelooft, heeft eeuwig leven.
Gerelateerd aan Johannes 3:18

Johannes 1:18

Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.