Gerelateerd aan Johannes 3:16

Gerelateerd aan Johannes 3:16

Romeinen 5:8

Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.
Gerelateerd aan Johannes 3:16

1 Johannes 4:9

En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven.
Gerelateerd aan Johannes 3:16

Johannes 3:15

opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft.
Gerelateerd aan Johannes 3:16

Romeinen 8:32

Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken?
Gerelateerd aan Johannes 3:16

Johannes 11:25

Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft,
Gerelateerd aan Johannes 3:16

Johannes 6:40

Dit wil mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken.’
Gerelateerd aan Johannes 3:16

Johannes 3:36

Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.’
Gerelateerd aan Johannes 3:16

1 Johannes 4:19

Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.
Gerelateerd aan Johannes 3:16

1 Timotheüs 1:15

Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming: Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Ik was de eerste,
Gerelateerd aan Johannes 3:16

Johannes 10:28

Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven.
Gerelateerd aan Johannes 3:16

Romeinen 5:10

Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven.
Gerelateerd aan Johannes 3:16

Johannes 1:29

De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.
Gerelateerd aan Johannes 3:16

2 Thessalonicensen 2:16

Mogen onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft,
Gerelateerd aan Johannes 3:16

2 Korinthe 5:19

Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd.
Gerelateerd aan Johannes 3:16

Efeze 2:4

Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is,
Gerelateerd aan Johannes 3:16

Genesis 22:12

‘Raak de jongen niet aan, doe hem niets! Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt: je hebt mij je zoon, je enige, niet willen onthouden.’
Gerelateerd aan Johannes 3:16

Mattheüs 9:13

Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: “Barmhartigheid wil ik, geen offers.” Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’
Gerelateerd aan Johannes 3:16

Johannes 1:14

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.
Gerelateerd aan Johannes 3:16

Openbaring 1:5

en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed,
Gerelateerd aan Johannes 3:16

Johannes 1:18

Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.
1
2
Volgende