Gerelateerd aan Johannes 1:14

Gerelateerd aan Johannes 1:14

1 Timotheüs 3:16

Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof: Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit.
Gerelateerd aan Johannes 1:14

1 Johannes 4:9

En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven.
Gerelateerd aan Johannes 1:14

Galaten 4:4

Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet,
Gerelateerd aan Johannes 1:14

Johannes 1:1

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.
Gerelateerd aan Johannes 1:14

Jesaja 40:5

De luister van de HEER zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De HEER heeft gesproken!’
Gerelateerd aan Johannes 1:14

1 Johannes 1:1

Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is.
Gerelateerd aan Johannes 1:14

Hebreeën 1:3

In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord; hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit,
Gerelateerd aan Johannes 1:14

Johannes 6:51

Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.’
Gerelateerd aan Johannes 1:14

Filippensen 2:6

Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast,
Gerelateerd aan Johannes 1:14

Psalmen 2:7

Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij: 'Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt.
Gerelateerd aan Johannes 1:14

Kolossensen 1:19

in hem heeft heel de volheid willen wonen
Gerelateerd aan Johannes 1:14

Jesaja 7:14

Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuël noemen.
Gerelateerd aan Johannes 1:14

Romeinen 8:3

Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend,
Gerelateerd aan Johannes 1:14

1 Korinthe 15:47

De eerste mens kwam uit de aarde voort en was stoffelijk, de tweede mens is hemels.
Gerelateerd aan Johannes 1:14

1 Johannes 4:14

En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld.
Gerelateerd aan Johannes 1:14

2 Johannes 1:7

Er zijn veel dwaalleraren in de wereld verschenen die de komst van Jezus Christus als mens niet belijden. Dat nu is de verleider, de antichrist!
Gerelateerd aan Johannes 1:14

Jesaja 53:2

Als een loot schoot hij op onder Gods ogen, als een wortel die uitloopt in dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren.
Gerelateerd aan Johannes 1:14

Kolossensen 2:9

Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig,
Gerelateerd aan Johannes 1:14

1 Johannes 4:2

De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God.
Gerelateerd aan Johannes 1:14

Hebreeën 10:5

Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld: ‘Offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven;
1
2
3
Volgende