Gerelateerd aan Jesaja 55:4

Gerelateerd aan Jesaja 55:4

Jeremia 30:9

maar het dient mij, de HEER, zijn God, en David, de koning die ik over hen heb aangesteld.
Gerelateerd aan Jesaja 55:4

Daniel 9:25

Je moet weten en begrijpen: Vanaf het ogenblik waarop het woord is uitgegaan dat Jeruzalem hersteld en weer opgebouwd zal worden tot het tijdstip waarop een gezalfde vorst verschijnt, zullen zeven weken verstrijken; en het herstel en de wederopbouw van de stad, met pleinen en wallen en al, zal tweeënzestig weken duren, en het zal een tijd van verdrukking zijn.
Gerelateerd aan Jesaja 55:4

Hosea 3:5

Dan zullen ze weer verlangen naar de HEER, hun God, en hun koning David; en uiteindelijk keren ze vol ontzag terug naar de HEER en zijn zegen.
Gerelateerd aan Jesaja 55:4

Openbaring 1:5

en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed,
Gerelateerd aan Jesaja 55:4

Jesaja 9:6

(9:5) Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Gerelateerd aan Jesaja 55:4

Psalmen 2:6

'Ikzelf heb mijn koning gezalfd, op de Sion, mijn heilige berg.'
Gerelateerd aan Jesaja 55:4

Hebreeën 5:9

En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding,
Gerelateerd aan Jesaja 55:4

Johannes 3:16

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Gerelateerd aan Jesaja 55:4

Hebreeën 2:10

Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen achtte God, voor wie en door wie alles bestaat, het passend de bereider van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren.
Gerelateerd aan Jesaja 55:4

Ezechiel 34:23

Ik zal een andere herder over ze aanstellen, een die ze wél zal weiden: David, mijn dienaar. Hij zal ze weiden, hij zal hun herder zijn.
Gerelateerd aan Jesaja 55:4

Johannes 18:37

Pilatus zei: ‘U bent dus koning?’ ‘U zegt dat ik koning ben, ‘zei Jezus. ‘Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg.’
Gerelateerd aan Jesaja 55:4

1 Timotheüs 6:13

Ten overstaan van God, die alles in leven houdt, en Christus Jezus, die voor Pontius Pilatus een krachtig getuigenis heeft afgelegd, draag ik je op
Gerelateerd aan Jesaja 55:4

Mattheüs 28:18

Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.
Gerelateerd aan Jesaja 55:4

Johannes 13:13

‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook.
Gerelateerd aan Jesaja 55:4

Micha 5:2

(5:1) Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer.
Gerelateerd aan Jesaja 55:4

Openbaring 3:14

Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: "Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping:
Gerelateerd aan Jesaja 55:4

Jesaja 49:8

Dit zegt de HEER: In het uur van mijn genade geef ik je antwoord, op de dag van de redding zal ik je helpen. Ik zal je behoeden, ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen, om het land weer op te richten, om het verlaten erfgoed in eigendom terug te geven,
Gerelateerd aan Jesaja 55:4

Johannes 12:26

Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.
Gerelateerd aan Jesaja 55:4

Efeze 5:24

En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen.
Gerelateerd aan Jesaja 55:4

Johannes 10:27

Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij.
1
2
Volgende