Gerelateerd aan Jesaja 50:4

Gerelateerd aan Jesaja 50:4

Lukas 21:15

Want ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken.
Gerelateerd aan Jesaja 50:4

Jeremia 1:9

En de HEER strekte zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zei tegen mij: ‘Hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond.
Gerelateerd aan Jesaja 50:4

Johannes 7:15

De Joden waren verbaasd: ‘Hoe weet hij dat allemaal, terwijl hij geen opleiding heeft gehad?’
Gerelateerd aan Jesaja 50:4

Spreuken 25:11

Het juiste woord op de juiste tijd is als een gouden appel op een zilveren schaal.
Gerelateerd aan Jesaja 50:4

Exodus 4:11

De HEER zei: 'Wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stom of doof, ziende of blind? Wie anders dan ik, de HEER?
Gerelateerd aan Jesaja 50:4

Spreuken 15:23

Een mens vindt vreugde in een goedgekozen antwoord, de juiste woorden op de juiste tijd-hoe voortreffelijk is dat.
Gerelateerd aan Jesaja 50:4

Psalmen 119:147

Nog voor het morgenlicht roep ik om hulp, in uw woord stel ik mijn hoop.
Gerelateerd aan Jesaja 50:4

Lukas 4:22

Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden, en ze zeiden: ‘Dat is toch de zoon van Jozef?’
Gerelateerd aan Jesaja 50:4

Psalmen 143:8

Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u.
Gerelateerd aan Jesaja 50:4

Mattheüs 11:28

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.
Gerelateerd aan Jesaja 50:4

Mattheüs 13:54

Hij kwam aan in zijn vaderstad en gaf de bewoners onderricht in hun synagoge, zodat ze stomverbaasd waren en zeiden: ‘Hoe komt hij aan die wijsheid en hoe kan hij die wonderen doen?
Gerelateerd aan Jesaja 50:4

Mattheüs 22:46

En niemand was in staat hem een antwoord te geven, noch durfde iemand hem vanaf die dag nog een vraag te stellen.
Gerelateerd aan Jesaja 50:4

Psalmen 45:2

(45:3) U bent de mooiste van alle mensen en lieflijkheid vloeit van uw lippen-God heeft u voor altijd gezegend.
Gerelateerd aan Jesaja 50:4

Johannes 7:46

antwoordden ze: ‘Nog nooit heeft een mens zo gesproken!’
Gerelateerd aan Jesaja 50:4

Jesaja 57:15

Dit zegt hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid-heilig is zijn naam: In hoogheid en heiligheid zal ik tronen met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke geest herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt.
Gerelateerd aan Jesaja 50:4

Psalmen 5:3

(5:4) In de morgen, HEER, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij tot u en wacht.