Gerelateerd aan Jesaja 29

Gerelateerd aan Jesaja 29:1

Amos 4:4

Kom naar Betel en zondig er maar, kom naar Gilgal en zondig daar nog meer. Breng er 's ochtends je offerdieren, de volgende dag je tienden.
Gerelateerd aan Jesaja 29:1

2 Samuel 5:9

David ging in de bergvesting wonen en noemde deze de Davidsburcht. Hij liet een muur bouwen die liep van het Millobolwerk tot aan het paleis.
Gerelateerd aan Jesaja 29:1

Micha 6:6

'Wat kan ik de HEER aanbieden, waarmee hulde brengen aan de verheven God? Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers, zou hij eenjarige stieren aanvaarden?
Gerelateerd aan Jesaja 29:1

Hosea 8:13

Ze brengen mij offers om zelf het vlees te eten; voor mij heeft dat geen waarde. Nu zal ik hun wandaden in rekening brengen en hun zonden bestraffen: ze gaan terug naar Egypte!
Gerelateerd aan Jesaja 29:1

Hosea 9:4

Het is als brood in een sterfhuis: wie het eet wordt onrein. Ze zullen de HEER geen wijnoffers brengen, hem met hun offers niet meer behagen. Het brood stilt alleen nog maar hun honger, het komt het huis van de HEER niet in.
Gerelateerd aan Jesaja 29:1

Hosea 5:6

Als ze dan met hun schapen, geiten en runderen op weg gaan om de HEER te zoeken, zullen ze hem niet vinden: hij zal zich voor hen verborgen houden.
Gerelateerd aan Jesaja 29:1

Ezechiel 43:15

De offerhaard lag daar weer 4 el boven, en op de offerhaard stonden vier horens.
Gerelateerd aan Jesaja 29:1

Jesaja 66:3

Wie echter een stier slacht maar ook een mens doodt, wie een schaap offert maar ook een hond de nek breekt, wie een graanoffer brengt mét het bloed van een zwijn, wie wierook brandt als deel van het graanoffer maar tegelijk een afgod looft-zoals zo iemand zijn eigen wegen kiest en van zulke gruwelijkheden geniet,
Gerelateerd aan Jesaja 29:1

Hebreeën 10:1

Omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont van al het goede dat nog komen moet en daarvan niet de gestalte zelf laat zien, heeft hij ook niet de kracht om degenen die jaar in jaar uit met steeds dezelfde offers aan de dienst deelnemen ooit tot volmaaktheid te brengen.
Gerelateerd aan Jesaja 29:1

Jeremia 7:21

Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Maak van je brandoffers maar vredeoffers: eet zelf het vlees maar op!
Gerelateerd aan Jesaja 29:1

Jesaja 22:12

Op die dag heeft God, de HEER van de hemelse machten, jullie opgeroepen tot weeklacht en rouw; jullie moesten je kaalscheren en een rouwkleed aantrekken.
Gerelateerd aan Jesaja 29:1

Jesaja 1:11

Wat moet ik met al jullie offers? zegt de HEER. Ik heb genoeg van die schapen, die vetgemeste kalveren; het bloed van stieren, rammen en bokken wil ik niet meer.
Gerelateerd aan Jesaja 29:1

Jesaja 31:9

Verlamd van angst verliest de rots zijn kracht, zijn aanvoerders strijken ontzet het vaandel- zo spreekt de HEER, wiens vuur brandt in Sion, wiens oven laait in Jeruzalem.
Gerelateerd aan Jesaja 29:2

Jesaja 5:25

Daarom ontsteekt de HEER in woede tegen zijn volk, hij heft zijn hand tegen hen op en slaat hen. De bergen beginnen te beven, de lijken liggen als vuil op straat. Maar nog is zijn woede niet bekoeld, nog is zijn hand tegen hen opgeheven.
Gerelateerd aan Jesaja 29:2

Jeremia 39:4

Toen koning Sedekia van Juda en de soldaten hen zagen, vluchtten zij. Ze verlieten ‘s nachts de stad via de koninklijke tuin en de poort tussen de beide stadsmuren. De koning vluchtte in de richting van de Jordaanvallei,
Gerelateerd aan Jesaja 29:2

Zefanja 1:7

Wees stil voor God, de HEER, de dag van de HEER is nabij! De HEER zal een offermaaltijd houden en zijn genodigden heiligen.
Gerelateerd aan Jesaja 29:2

Jeremia 32:28

Dit zegt de HEER: Ik geef deze stad in handen van de Chaldeeën, koning Nebukadnessar van Babylonië zal haar innemen.
Gerelateerd aan Jesaja 29:2

Jesaja 36:22

Hofmeester Eljakim, de zoon van Chilkia, hofschrijver Sebna en kanselier Joach, de zoon van Asaf, gingen met gescheurde kleren naar Hizkia om hem de woorden van de rabsake over te brengen.
Gerelateerd aan Jesaja 29:2

Jesaja 37:3

Ze zeiden hem: ‘Dit zegt Hizkia: “Deze dag is er een van angst, straf en vernedering: het is als bij een geboorte waarbij de baarmoeder ontsloten is maar de kracht om te baren ontbreekt.
Gerelateerd aan Jesaja 29:2

Ezechiel 39:17

Mensenkind, dit zegt God, de HEER: Zeg tegen alle soorten vogels en tegen alle wilde dieren: "Kom bij elkaar, kom samen, overal vandaan, en kom naar het slachtfeest, het grote slachtfeest dat ik voor jullie aanricht op de bergen van Israël. Daar kun je vlees eten en bloed drinken!
1
2
3
4
5
6
7
Volgende