Gerelateerd aan Hebreeën 12:9

Gerelateerd aan Hebreeën 12:9

Numeri 16:22

Hierop wierpen ze zich ter aarde en zeiden: 'God, u die al wat leeft de levensadem schenkt, als ‚‚n mens zondigt, laat u uw toorn dan op het hele volk neerkomen?'
Gerelateerd aan Hebreeën 12:9

Numeri 27:16

'Moge de HEER, de God die aan al wat leeft de levensadem schenkt, dan iemand over het volk aanstellen
Gerelateerd aan Hebreeën 12:9

Johannes 3:6

Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk.
Gerelateerd aan Hebreeën 12:9

Job 12:10

Want in zijn macht is de ziel van al wat leeft, in zijn macht de adem van het menselijk geslacht.
Gerelateerd aan Hebreeën 12:9

Jesaja 42:5

Dit zegt God, de HEER, die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, die de aarde heeft uitgehamerd met alles wat zij voortbrengt, die de mensen op aarde levensadem geeft, en levensgeest aan allen die daar verkeren:
Gerelateerd aan Hebreeën 12:9

Deuteronomium 27:16

“Vervloekt is eenieder die geen eerbied heeft voor zijn vader en moeder.” Dan antwoordt heel het volk: “Amen.”
Gerelateerd aan Hebreeën 12:9

Exodus 20:12

Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.
Gerelateerd aan Hebreeën 12:9

1 Petrus 5:6

Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven.
Gerelateerd aan Hebreeën 12:9

Zacharia 12:1

Profetie. De woorden van de HEER over Israël. Zo spreekt de HEER, die de hemel heeft uitgespannen en de aarde heeft gegrondvest, die de mens het leven heeft gegeven:
Gerelateerd aan Hebreeën 12:9

Spreuken 30:17

Wie spottend neerkijkt op zijn vader en zijn moeder ongehoorzaam is, hem zullen de raven bij de beek de ogen uitpikken, de gieren zullen zijn ogen opschrokken.
Gerelateerd aan Hebreeën 12:9

Leviticus 19:3

Toon ontzag voor je moeder en je vader, en neem steeds mijn sabbat in acht. Ik ben de HEER, jullie God.
Gerelateerd aan Hebreeën 12:9

Jakobus 4:10

Verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen.
Gerelateerd aan Hebreeën 12:9

Efeze 6:1

Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het.
Gerelateerd aan Hebreeën 12:9

Prediker 12:7

Wanneer het stof terugkeert naar de aarde, weer wordt zoals het was, wanneer de adem van het leven weer naar God gaat, die het leven heeft gegeven.
Gerelateerd aan Hebreeën 12:9

Jakobus 4:7

Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.
Gerelateerd aan Hebreeën 12:9

Jesaja 38:16

Maar mijn Heer zei: ‘Tijd om te leven!’ Al die tijd zal mijn geest in leven blijven. U geeft mij nieuwe kracht, u doet mij herleven.
Gerelateerd aan Hebreeën 12:9

Deuteronomium 21:18

Als ouders een opstandige, onhandelbare zoon hebben, die niet naar hen luistert en ook na hardhandige bestraffing nog niet wil gehoorzamen,
Gerelateerd aan Hebreeën 12:9

Jesaja 57:16

Want niet eindeloos blijf ik twisten, niet eeuwig duurt mijn toorn. Al doe ik de levensadem stokken, ik ben het ook die het leven geeft.
Gerelateerd aan Hebreeën 12:9

Romeinen 9:5

omwille van het volk dat van de aartsvaders afstamt en waaruit Christus is voortgekomen. God, die boven alles verheven is, zij geprezen tot in eeuwigheid. Amen.
Gerelateerd aan Hebreeën 12:9

Romeinen 9:3

Omwille van mijn volksgenoten, de broeders en zusters met wie ik mijn afkomst deel, zou ik bijna bidden zelf vervloekt te worden en van Christus gescheiden te zijn;
1
2
Volgende