Gerelateerd aan Handelingen 4:23-31

Gerelateerd aan Handelingen 4:23

2 Korinthe 6:14

Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken?
Gerelateerd aan Handelingen 4:23

Handelingen 12:11

Nadat Petrus weer tot zichzelf gekomen was, zei hij: ‘Nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden om me uit de handen van Herodes te bevrijden en me te behoeden voor wat het Joodse volk hoopte dat gebeuren zou.’
Gerelateerd aan Handelingen 4:23

Spreuken 13:20

Wie met wijzen omgaat, wordt zelf wijs, wie met dwazen verkeert, is er ellendig aan toe.
Gerelateerd aan Handelingen 4:23

Handelingen 1:13

Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de IJveraar en Judas, de zoon van Jakobus.
Gerelateerd aan Handelingen 4:23

Handelingen 2:44

Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk.
Gerelateerd aan Handelingen 4:23

Psalmen 119:63

Ik ben een vriend van allen die u vrezen en zich houden aan uw regels.
Gerelateerd aan Handelingen 4:23

Maleachi 3:16

Zo spraken de mensen die ontzag voor de HEER hadden tegen elkaar, en de HEER hoorde het en luisterde aandachtig. In zijn bijzijn werden in een boek de namen van de mensen opgetekend die ontzag voor de HEER hadden, die zijn naam hoogachtten.
Gerelateerd aan Handelingen 4:23

Psalmen 16:3

Maar tot de goden in dit land, de machten die ik vereerd heb, zeg ik:
Gerelateerd aan Handelingen 4:23

Psalmen 42:4

(42:5) Weemoed vervult mijn ziel nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God-een feestende menigte, juichend en lovend.
Gerelateerd aan Handelingen 4:23

Handelingen 16:40

Paulus en Silas verlieten de gevangenis en gingen naar het huis van Lydia, waar ze de gelovigen aantroffen. Na hen bemoedigend te hebben toegesproken, vertrokken ze.
Gerelateerd aan Handelingen 4:24

Exodus 20:11

Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard.
Gerelateerd aan Handelingen 4:24

Jeremia 32:17

“Ach HEER, mijn God, u hebt met uw grote kracht, met uw machtige arm, de hemel en de aarde gemaakt. Voor u is niets onmogelijk.
Gerelateerd aan Handelingen 4:24

Nehemia 9:6

U alleen bent de HEER, u hebt de hemel gemaakt, de hoogste hemel en alle hemellichamen, de aarde en de zeeën met alles wat daar leeft. U geeft aan alles het leven, voor u buigen de hemelse machten.
Gerelateerd aan Handelingen 4:24

1 Thessalonicensen 5:16

Wees altijd verheugd,
Gerelateerd aan Handelingen 4:24

2 Koningen 19:15

En hij bad tot de HEER: 'HEER, God van Israël, u die op de cherubs troont, u alleen bent God van alle koninkrijken op aarde, u hebt de hemel en de aarde gemaakt.
Gerelateerd aan Handelingen 4:24

Psalmen 55:16

(55:17) En ik? Ik roep tot God, de HEER zal mij redden.
Gerelateerd aan Handelingen 4:24

2 Timotheüs 4:17

Maar de Heer heeft me ter zijde gestaan en me kracht gegeven, zodat ik de verkondiging tot een goed einde heb gebracht en alle volken de boodschap hebben gehoord. Ik ben gered uit de muil van de leeuw.
Gerelateerd aan Handelingen 4:24

Jesaja 51:12

Ik, ik ben het die jullie troost. Hoe kun je dan bang zijn voor een sterveling, voor een mensenkind dat vergaat als gras?
Gerelateerd aan Handelingen 4:24

2 Koningen 19:19

Ik vraag u, HEER, onze God: red ons uit zijn handen, opdat alle koninkrijken op aarde zullen beseffen dat u, HEER, de enige God bent.'
Gerelateerd aan Handelingen 4:24

Psalmen 62:5

(62:6) Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van hem blijf ik alles verwachten.
1
2
3
4
5
6
7
Volgende