Gerelateerd aan Handelingen 20:32-38

Gerelateerd aan Handelingen 20:32

Kolossensen 1:12

Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht.
Gerelateerd aan Handelingen 20:32

Handelingen 26:18

om hun de ogen te openen, zodat ze zich van de duisternis naar het licht keren, en van de macht van Satan naar God. Door het geloof in mij zullen ze vergeving krijgen voor hun zonden, en samen met allen die mij toebehoren zullen ze deel krijgen aan mijn koninkrijk.”
Gerelateerd aan Handelingen 20:32

Efeze 1:14

als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.
Gerelateerd aan Handelingen 20:32

Hebreeën 9:15

Zo is hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond; hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen.
Gerelateerd aan Handelingen 20:32

Kolossensen 3:24

want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen-uw meester is Christus!
Gerelateerd aan Handelingen 20:32

Jeremia 3:19

Ik dacht: Hoe kan ik je een plaats tussen mijn kinderen geven en je een begeerlijk land schenken, een sieraad voor de hele wereld? En ik dacht: Jullie zullen “vader” tegen mij zeggen, jullie keren je niet van mij af.
Gerelateerd aan Handelingen 20:32

Efeze 1:18

Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen,
Gerelateerd aan Handelingen 20:32

Kolossensen 2:7

Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid.
Gerelateerd aan Handelingen 20:32

Efeze 5:5

Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is-dat is allemaal afgoderij-geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God.
Gerelateerd aan Handelingen 20:32

Handelingen 20:24

Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het evangelie van Gods genade.
Gerelateerd aan Handelingen 20:32

Judas 1:24

(24-25) De enige God, die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer, hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht, vóór alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen.
Gerelateerd aan Handelingen 20:32

Hebreeën 13:9

Laat u niet misleiden door allerlei vreemdsoortige leerstellingen; we doen er goed aan ons te laten sterken door genade, niet door spijzen waar de aanhangers van die stellingen in het geheel geen baat bij hadden.
Gerelateerd aan Handelingen 20:32

Handelingen 14:23

In elke gemeente stelden ze oudsten aan, en na gevast en gebeden te hebben bevalen ze hen aan bij de Heer, in wie ze hun vertrouwen hadden gesteld.
Gerelateerd aan Handelingen 20:32

1 Petrus 1:4

(4-5) Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden.
Gerelateerd aan Handelingen 20:32

Judas 1:20

Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest,
Gerelateerd aan Handelingen 20:32

Handelingen 14:26

Van daar gingen ze per schip naar Antiochië, de stad waar ze aan Gods genade waren toevertrouwd toen hun de taak was opgelegd die ze nu hadden volbracht.
Gerelateerd aan Handelingen 20:32

Efeze 4:12

om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd,
Gerelateerd aan Handelingen 20:32

1 Korinthe 3:9

Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker. U bent een bouwwerk van God.
Gerelateerd aan Handelingen 20:32

Efeze 2:20

gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.
Gerelateerd aan Handelingen 20:32

Johannes 15:3

Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb.
1
2
3
4
5
Volgende