Gerelateerd aan Handelingen 20:28-31

Gerelateerd aan Handelingen 20:28

1 Petrus 5:2

Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht-niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden maar met belangeloze toewijding.
Gerelateerd aan Handelingen 20:28

1 Timotheüs 4:16

Neem je in acht, houd je aan de leer en blijf dat doen; dan red je zowel jezelf als hen die naar je luisteren.
Gerelateerd aan Handelingen 20:28

Jesaja 40:11

Als een herder weidt hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.
Gerelateerd aan Handelingen 20:28

Handelingen 13:2

Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’
Gerelateerd aan Handelingen 20:28

1 Petrus 1:18

U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd,
Gerelateerd aan Handelingen 20:28

1 Korinthe 10:32

Geef geen aanstoot aan de Joden, aan andere volken of aan Gods gemeente.
Gerelateerd aan Handelingen 20:28

1 Timotheüs 3:2

Een opziener moet onberispelijk zijn. Hij kan slechts de man van één vrouw zijn en hij moet sober, bezonnen, gematigd, gastvrij en een goede leraar zijn.
Gerelateerd aan Handelingen 20:28

1 Timotheüs 5:17

Oudsten die goed leiding geven moeten dubbel worden beloond, vooral degenen die zich veel moeite geven voor de prediking en het onderricht.
Gerelateerd aan Handelingen 20:28

Micha 7:14

Weid uw volk met uw staf, uw geliefde kudde die eenzaam leeft in het woud, omringd door vruchtbaar land. Mogen ze weiden in Basan en Gilead, als in de dagen van weleer.
Gerelateerd aan Handelingen 20:28

Filippensen 1:1

Van Paulus en Timoteüs, dienaren van Christus Jezus. Aan alle heiligen in Filippi die één zijn in Christus Jezus, en aan hun opzieners en dienaren.
Gerelateerd aan Handelingen 20:28

Lukas 12:32

Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken.
Gerelateerd aan Handelingen 20:28

Hebreeën 13:17

Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen, zodat ze geen reden tot klagen hebben: dat zou u zeker niet ten goede komen.
Gerelateerd aan Handelingen 20:28

Micha 5:4

(5:3) Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de HEER, zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden der aarde,
Gerelateerd aan Handelingen 20:28

Efeze 1:7

In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade
Gerelateerd aan Handelingen 20:28

Handelingen 20:29

Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet zullen ontzien.
Gerelateerd aan Handelingen 20:28

1 Timotheüs 3:15

voor het geval ik mocht worden opgehouden. Dan weet je hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat wil zeggen de kerk van de levende God, fundament en pijler van de waarheid.
Gerelateerd aan Handelingen 20:28

1 Timotheüs 3:5

Als iemand geen leiding kan geven aan zijn huisgezin, hoe zou hij dan voor de gemeente van God kunnen zorgen?
Gerelateerd aan Handelingen 20:28

1 Korinthe 15:9

Want ik ben de minste van de apostelen, ik ben de naam apostel niet waard omdat ik Gods gemeente heb vervolgd.
Gerelateerd aan Handelingen 20:28

1 Petrus 2:25

Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is, naar hem die uw ziel behoedt.
Gerelateerd aan Handelingen 20:28

1 Petrus 2:9

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.
1
2
3
4
5
6
Volgende