Gerelateerd aan Handelingen 2:4

Gerelateerd aan Handelingen 2:4

Handelingen 13:52

De achterblijvende leerlingen waren vervuld van vreugde en van de heilige Geest.
Gerelateerd aan Handelingen 2:4

Handelingen 4:31

Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God.
Gerelateerd aan Handelingen 2:4

Markus 16:17

Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen,
Gerelateerd aan Handelingen 2:4

Efeze 5:18

Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen
Gerelateerd aan Handelingen 2:4

1 Korinthe 14:21

Er staat in de wet: 'Ik zal tot dit volk spreken door mensen die vreemde talen spreken, door de mond van vreemdelingen, en zelfs dan zullen ze niet naar mij luisteren-zegt de Heer.'
Gerelateerd aan Handelingen 2:4

1 Korinthe 12:10

En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is.
Gerelateerd aan Handelingen 2:4

Handelingen 7:55

Maar vervuld van de heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God, en Jezus, die aan Gods rechterhand stond,
Gerelateerd aan Handelingen 2:4

Handelingen 9:17

Ananias vertrok en ging naar het huis, waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei: ‘Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de heilige Geest.’
Gerelateerd aan Handelingen 2:4

Handelingen 10:46

want ze hoorden hen in klanktaal spreken en God prijzen. Toen merkte Petrus op:
Gerelateerd aan Handelingen 2:4

Johannes 14:26

Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.
Gerelateerd aan Handelingen 2:4

Handelingen 19:6

en toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden.
Gerelateerd aan Handelingen 2:4

Handelingen 1:5

Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’
Gerelateerd aan Handelingen 2:4

Handelingen 2:11

Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië-wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’
Gerelateerd aan Handelingen 2:4

Johannes 20:22

Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest.
Gerelateerd aan Handelingen 2:4

1 Korinthe 13:8

De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan-
Gerelateerd aan Handelingen 2:4

1 Korinthe 13:1

Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen-had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal.
Gerelateerd aan Handelingen 2:4

1 Korinthe 14:18

Ik dank God dat ik meer dan u allen de gave heb in klanktaal te spreken;
Gerelateerd aan Handelingen 2:4

Handelingen 4:8

Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten,
Gerelateerd aan Handelingen 2:4

Jeremia 1:7

Maar de HEER antwoordde: ‘Zeg niet: “Ik ben te jong.” Richt je tot iedereen naar wie ik je zend en zeg alles wat ik je opdraag.
Gerelateerd aan Handelingen 2:4

1 Korinthe 14:26

Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn.
1
2
3
Volgende