Gerelateerd aan Handelingen 2:3

Gerelateerd aan Handelingen 2:3

Mattheüs 3:11

Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven, maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur;
Gerelateerd aan Handelingen 2:3

Jeremia 23:29

Is mijn woord niet als een vuur, als een hamer die een rots verbrijzelt? -spreekt de HEER.
Gerelateerd aan Handelingen 2:3

Lukas 24:32

Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’
Gerelateerd aan Handelingen 2:3

Genesis 11:6

Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal, dacht de HEER, en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik.
Gerelateerd aan Handelingen 2:3

Johannes 1:32

En Johannes getuigde: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en hij bleef op hem rusten.
Gerelateerd aan Handelingen 2:3

Handelingen 2:11

Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië-wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’
Gerelateerd aan Handelingen 2:3

Jesaja 11:2

De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en eerbied voor de HEER.
Gerelateerd aan Handelingen 2:3

Handelingen 2:4

en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
Gerelateerd aan Handelingen 2:3

Maleachi 3:2

Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt? Hij is als het vuur van een smid, als het loog van een wolwasser.
Gerelateerd aan Handelingen 2:3

Openbaring 14:6

Toen zag ik opnieuw een engel, die hoog in de lucht vloog. Hij had een eeuwig evangelie dat hij bekend moest maken aan de mensen op aarde, uit alle landen en volken, van elke stam en taal.
Gerelateerd aan Handelingen 2:3

Mattheüs 3:15

Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’ Toen stemde Johannes ermee in.
Gerelateerd aan Handelingen 2:3

1 Korinthe 12:10

En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is.
Gerelateerd aan Handelingen 2:3

Jakobus 3:6

Onze tong is net zo'n vlam: een wereld van onrecht, die onze lichaamsdelen in brand steekt. Want hij besmet het hele lichaam, hij steekt het rad van het leven in brand, met vuur uit de Gehenna.
Gerelateerd aan Handelingen 2:3

Psalmen 55:9

(55:10) Splijt hun tong, Heer, verwar hun spraak, want in de stad zie ik geweld en strijd,
Gerelateerd aan Handelingen 2:3

Handelingen 1:15

In die dagen stond Petrus op te midden van de leerlingen-er was een groep van ongeveer honderdtwintig mensen bijeen-en zei:
Gerelateerd aan Handelingen 2:3

Openbaring 11:3

Ik zal mijn twee getuigen opdracht geven om te profeteren. Gedurende twaalfhonderdzestig dagen zullen ze dat doen, gehuld in een boetekleed.
Gerelateerd aan Handelingen 2:3

Jesaja 6:5

Ik schreeuwde het uit: ‘Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen, en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de HEER van de hemelse machten, gezien.’