Gerelateerd aan Handelingen 17:2-3

Gerelateerd aan Handelingen 17:2

Handelingen 9:20

en ging onmiddellijk in de synagogen verkondigen dat Jezus de Zoon van God is.
Gerelateerd aan Handelingen 17:2

Handelingen 17:10

Nog diezelfde nacht stuurden de leerlingen Paulus en Silas naar Berea. Toen ze daar waren aangekomen, gingen ze naar de synagoge.
Gerelateerd aan Handelingen 17:2

Handelingen 13:5

waar ze aankwamen in Salamis. Daar verkondigden ze Gods boodschap in de synagogen van de Joden. Johannes was met hen meegegaan om hen te helpen.
Gerelateerd aan Handelingen 17:2

Handelingen 17:17

In de synagoge sprak hij met de Joden en met de Grieken die God vereerden, en op het marktplein ging hij dagelijks in debat met de mensen die hij daar aantrof.
Gerelateerd aan Handelingen 17:2

Handelingen 18:4

Elke sabbat sprak Paulus in de synagoge en trachtte hij Joden en Grieken te overtuigen.
Gerelateerd aan Handelingen 17:2

Lukas 4:16

Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen,
Gerelateerd aan Handelingen 17:2

Handelingen 8:35

Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam.
Gerelateerd aan Handelingen 17:2

Handelingen 24:25

Maar toen Paulus sprak over gerechtigheid en zelfbeheersing en over het komende oordeel van God werd Felix bang en zei: ‘Voorlopig kunt u gaan. Wanneer ik in de gelegenheid ben, zal ik u weer laten roepen.’
Gerelateerd aan Handelingen 17:2

Handelingen 14:1

Ook in Ikonium bezochten ze de synagoge van de Joden, en ook daar werd een groot aantal mensen, Joden zowel als Grieken, door hun verkondiging tot geloof gebracht.
Gerelateerd aan Handelingen 17:2

Handelingen 28:23

Ze maakten een afspraak en kwamen op de vastgestelde dag in groten getale naar hem toe. Van de ochtend tot de avond legde Paulus getuigenis af en sprak hij uitvoerig met hen over het koninkrijk van God, terwijl hij hen op grond van de Wet van Mozes en de Profeten voor Jezus probeerde te winnen.
Gerelateerd aan Handelingen 17:2

Johannes 18:20

Jezus zei: ‘Ik heb in het openbaar tot de wereld gesproken. Ik heb steeds onderricht gegeven op plaatsen waar de Joden bij elkaar komen, in synagogen en in de tempel, en nooit heb ik iets in het geheim gezegd.
Gerelateerd aan Handelingen 17:2

Jesaja 1:18

De HEER zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol.
Gerelateerd aan Handelingen 17:2

1 Samuel 12:7

En nu wil ik u rekenschap vragen. Sta op, dan houd ik u hier ten overstaan van de HEER de weldaden voor die hij u en uw voorouders heeft bewezen.
Gerelateerd aan Handelingen 17:2

Handelingen 19:8

De volgende drie maanden ging hij regelmatig naar de synagoge, waar hij vrijmoedig met de bezoekers sprak over het koninkrijk van God en hen met zijn uiteenzettingen trachtte te overtuigen.
Gerelateerd aan Handelingen 17:2

Handelingen 13:14

Paulus en Barnabas trokken van Perge verder naar Antiochië in Pisidië. Daar aangekomen gingen ze op sabbat naar de synagoge en namen er plaats.
Gerelateerd aan Handelingen 17:2

Hebreeën 7:1

Want deze Melchisedek, koning van Salem en priester van de allerhoogste God, ging Abraham tegemoet toen deze terugkeerde van zijn overwinning op de koningen, en zegende hem,
Gerelateerd aan Handelingen 17:3

Handelingen 9:22

Saulus’ optreden werd echter steeds krachtiger, en hij bracht de in Damascus wonende Joden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de messias is.
Gerelateerd aan Handelingen 17:3

Handelingen 18:28

want hij slaagde erin de Joden in het openbaar in het ongelijk te stellen door op grond van de Schriften aan te tonen dat Jezus de messias is.
Gerelateerd aan Handelingen 17:3

Handelingen 3:18

Zo heeft God echter in vervulling doen gaan wat hij bij monde van alle profeten had aangekondigd: dat zijn messias zou lijden en sterven.
Gerelateerd aan Handelingen 17:3

Lukas 24:32

Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’
1
2
Volgende