Gerelateerd aan Handelingen 16:16-40

Gerelateerd aan Handelingen 16:16

Leviticus 19:31

Raadpleeg geen geesten en schimmen van doden. Wie zich tot hen wendt, verontreinigt zichzelf. Ik ben de HEER, jullie God.
Gerelateerd aan Handelingen 16:16

Jesaja 8:19

Wanneer men jullie vraagt om de geesten van doden te raadplegen en naar fluisterende en mompelende waarzeggers te luisteren-elk volk raadpleegt toch zijn goden en vraagt de doden toch om raad voor de levenden? -,
Gerelateerd aan Handelingen 16:16

1 Samuel 28:7

Daarom beval hij zijn dienaren om voor hem een dodenbezweerster op te sporen. 'Daar wil ik naartoe gaan om antwoord te vinden op mijn vragen, 'zei hij. Toen zijn dienaren hem vertelden dat er in Endor nog een dodenbezweerster woonde,
Gerelateerd aan Handelingen 16:16

Galaten 5:20

afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit,
Gerelateerd aan Handelingen 16:16

1 Kronieken 10:13

Saul vond de dood omdat hij de HEER ontrouw was geweest door niet uit te voeren wat de HEER hem had opgedragen. Ook had hij de geest van een dode geraadpleegd
Gerelateerd aan Handelingen 16:16

1 Timotheüs 6:10

Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.
Gerelateerd aan Handelingen 16:16

Handelingen 16:13

Op sabbat gingen we de stadspoort uit in de richting van de rivier, want we vermoedden dat daar een gebedsplaats was. We gingen zitten en spraken de vrouwen toe die daar bijeen waren gekomen.
Gerelateerd aan Handelingen 16:16

Exodus 7:11

De farao liet op zijn beurt de geleerden en tovenaars komen, en deze Egyptische magiërs bereikten met hun toverformules hetzelfde.
Gerelateerd aan Handelingen 16:16

Handelingen 16:18

Dat ging verscheidene dagen zo door. Toen Paulus er genoeg van kreeg, sprak hij de geest als volgt toe: ‘Ik beveel je in de naam van Jezus Christus: verlaat haar!’ En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg.
Gerelateerd aan Handelingen 16:16

2 Timotheüs 3:8

Zoals Jannes en Jambres zich tegen Mozes hebben verzet, zo verzetten deze dwaalleraren zich tegen de waarheid. Het zijn mensen met een zieke geest en een onbetrouwbaar geloof.
Gerelateerd aan Handelingen 16:16

1 Samuel 28:3

Samuël was inmiddels gestorven. Heel Israël had over hem gerouwd, en hij was begraven in Rama, zijn woonplaats. Daarna had Saul in het hele land een verbod uitgevaardigd op geestenbezwering en waarzeggerij.
Gerelateerd aan Handelingen 16:16

Deuteronomium 18:9

Wanneer u in het land komt dat de HEER, uw God, u geven zal, mag u de verfoeilijke praktijken van de volken daar niet navolgen.
Gerelateerd aan Handelingen 16:16

Deuteronomium 13:1

(13:2) Wanneer een profeet of een droomuitlegger uit uw midden een teken of een wonder voorspelt,
Gerelateerd aan Handelingen 16:16

Handelingen 8:9

Voordien had een zekere Simon in de stad magie bedreven en de bevolking versteld doen staan. Hij beweerde over bijzondere gaven te beschikken,
Gerelateerd aan Handelingen 16:16

Openbaring 18:11

De handelaars op aarde treuren en rouwen om haar, want er is niemand die hun waren nog wil kopen:
Gerelateerd aan Handelingen 16:16

2 Petrus 2:3

Gedreven door hebzucht zullen ze u bedriegen met misleidende verhalen, maar hun vonnis is allang geveld, hun ondergang laat niet op zich wachten.
Gerelateerd aan Handelingen 16:16

Handelingen 19:24

Dat kwam door een zekere Demetrius, een zilversmid die Artemistempeltjes vervaardigde en zo zijn ambachtslieden een ruim inkomen verschafte.
Gerelateerd aan Handelingen 16:17

1 Petrus 2:16

Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God.
Gerelateerd aan Handelingen 16:17

Markus 5:7

en luid schreeuwend zei hij: ‘Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik bezweer je bij God: doe me geen pijn!’
Gerelateerd aan Handelingen 16:17

Daniel 6:20

(6:21) Zodra hij in de buurt van de kuil kwam, riep hij Daniël met bedroefde stem toe: 'Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God, die u zo vasthoudend dient, u van de leeuwen kunnen redden?'
1
2
3
4
5
6
7
Volgende