Gerelateerd aan Handelingen 10

Gerelateerd aan Handelingen 10:1

Handelingen 27:1

Toen het besluit gevallen was dat wij naar Italië zouden gaan, werden Paulus en enkele andere gevangenen overgedragen aan Julius, een centurio van een van de keizerlijke cohorten.
Gerelateerd aan Handelingen 10:1

Handelingen 8:40

Filippus kwam terecht in Azotus; van daar reisde hij verder en verkondigde in alle steden het evangelie, tot hij in Caesarea aankwam.
Gerelateerd aan Handelingen 10:1

Lukas 7:2

Een centurio die daar woonde had een slaaf die ernstig ziek was en op sterven lag; de centurio was erg op deze slaaf gesteld.
Gerelateerd aan Handelingen 10:1

Markus 15:16

De soldaten leidden hem weg, het paleis (dat wil zeggen het pretorium) in, en riepen de hele cohort bijeen.
Gerelateerd aan Handelingen 10:1

Mattheüs 27:27

De soldaten van de prefect namen Jezus mee naar het pretorium en verzamelden de hele cohort om hem heen.
Gerelateerd aan Handelingen 10:1

Handelingen 22:25

Maar toen ze hem al vastgebonden hadden voor de zweepslagen, zei Paulus tegen de centurio die erbij was: ‘Mogen jullie een Romeins burger geselen, en dan nog wel zonder vorm van proces?’
Gerelateerd aan Handelingen 10:1

Johannes 18:3

Judas ging ernaartoe, samen met een cohort soldaten en dienaren van de hogepriesters en de Farizeeën. Ze waren gewapend en droegen fakkels en lantaarns.
Gerelateerd aan Handelingen 10:1

Johannes 18:12

De soldaten met hun tribuun en de Joodse gerechtsdienaars grepen Jezus en boeiden hem.
Gerelateerd aan Handelingen 10:1

Handelingen 25:13

Enkele dagen later kwamen koning Agrippa en Bernice naar Caesarea om bij Festus hun opwachting te maken.
Gerelateerd aan Handelingen 10:1

Handelingen 27:31

zei Paulus tegen de centurio en de soldaten: ‘Als zij niet aan boord blijven, kunnen jullie niet worden gered.’
Gerelateerd aan Handelingen 10:1

Handelingen 23:33

Na aankomst in Caesarea overhandigden Paulus’ begeleiders de brief aan de procurator en droegen Paulus over aan zijn gezag.
Gerelateerd aan Handelingen 10:1

Handelingen 21:8

De volgende dag vertrokken we weer en gingen op weg naar Caesarea. Daar vonden we onderdak bij Filippus, een verkondiger van het evangelie en een van de zeven wijze mannen.
Gerelateerd aan Handelingen 10:1

Handelingen 27:43

Maar de centurio, die wilde dat Paulus in leven bleef, verijdelde hun plan en gaf bevel dat eerst degenen die konden zwemmen overboord moesten springen om aan land te gaan
Gerelateerd aan Handelingen 10:1

Handelingen 25:1

Drie dagen nadat Festus zijn intrede in de provincie had gedaan, ging hij van Caesarea naar Jeruzalem.
Gerelateerd aan Handelingen 10:1

Handelingen 23:23

Daarna liet hij twee centurio’s komen en zei: ‘Zorg dat er vanavond, drie uur na zonsondergang, tweehonderd soldaten klaarstaan om naar Caesarea te gaan, samen met zeventig ruiters en tweehonderd lichtbewapende mannen;
Gerelateerd aan Handelingen 10:1

Mattheüs 8:5

Toen hij Kafarnaüm binnenging, kwam er een centurio naar hem toe die hem om hulp smeekte.
Gerelateerd aan Handelingen 10:1

Mattheüs 27:54

Toen de centurio en degenen die met hem Jezus bewaakten de aardbeving voelden en merkten wat er gebeurde, werden ze door een hevige angst overvallen en zeiden: ‘Hij was werkelijk Gods Zoon.’
Gerelateerd aan Handelingen 10:2

Mattheüs 7:7

Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.
Gerelateerd aan Handelingen 10:2

Handelingen 10:4

Hij staarde de engel verschrikt aan en vroeg: ‘Wat is er, heer?’ De engel antwoordde: ‘Je gebeden en aalmoezen zijn door God als offer aanvaard.
Gerelateerd aan Handelingen 10:2

Handelingen 10:22

Ze antwoordden: ‘Cornelius, een centurio, een rechtvaardig man die God vereert en bij het hele Joodse volk in aanzien staat, heeft van een heilige engel opdracht gekregen u naar zijn huis te laten komen om te luisteren naar wat u te zeggen hebt.’
1
2
3
4
5
6
7
Volgende