Gerelateerd aan Handelingen 1:12-14

Gerelateerd aan Handelingen 1:12

Lukas 24:52

Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem,
Gerelateerd aan Handelingen 1:12

Mattheüs 21:1

Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit.
Gerelateerd aan Handelingen 1:12

Lukas 24:50

Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen.
Gerelateerd aan Handelingen 1:12

Zacharia 14:4

Die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg planten, ten oosten van Jeruzalem. De Olijfberg zal in tweeën splijten: de ene helft glijdt weg naar het noorden en de andere naar het zuiden, zodat er een breed dal ontstaat van oost naar west.
Gerelateerd aan Handelingen 1:12

Mattheüs 26:30

Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg.
Gerelateerd aan Handelingen 1:12

Johannes 11:18

Betanië lag dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien stadie,
Gerelateerd aan Handelingen 1:12

Mattheüs 24:3

Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’
Gerelateerd aan Handelingen 1:12

Lukas 21:37

Overdag gaf hij onderricht in de tempel, maar ‘s avonds vertrok hij om de nacht door te brengen op de Olijfberg.
Gerelateerd aan Handelingen 1:13

Handelingen 20:8

We waren bijeengekomen in een bovenvertrek, waar veel olielampen brandden.
Gerelateerd aan Handelingen 1:13

Lukas 22:12

Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen die al is ingericht; maak het daar klaar.’
Gerelateerd aan Handelingen 1:13

Markus 2:14

Toen hij langs het meer liep, zag hij Levi, de zoon van Alfeüs, bij het tolhuis zitten, en hij zei tegen hem: ‘Volg mij.’ Levi stond op en volgde hem.
Gerelateerd aan Handelingen 1:13

Mattheüs 10:2

Dit zijn de namen van de twaalf apostelen: als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes,
Gerelateerd aan Handelingen 1:13

Markus 3:16

De twaalf die hij aanstelde, waren achtereenvolgens Simon, die hij de naam Petrus gaf,
Gerelateerd aan Handelingen 1:13

Markus 14:15

Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen, die al is ingericht en waar alles gereedstaat; maak daar het pesachmaal voor ons klaar.’
Gerelateerd aan Handelingen 1:13

Handelingen 2:38

Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden,
Gerelateerd aan Handelingen 1:13

Jakobus 1:1

Van Jakobus, dienaar van God en van de Heer Jezus Christus. Aan de twaalf stammen in de diaspora. Ik groet u.
Gerelateerd aan Handelingen 1:13

Markus 9:2

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante,
Gerelateerd aan Handelingen 1:13

Johannes 21:15

Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’
Gerelateerd aan Handelingen 1:13

1 Johannes 1:1

Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is.
Gerelateerd aan Handelingen 1:13

Johannes 18:25

Simon Petrus stond zich intussen nog steeds te warmen. ‘Ben jij soms ook een leerling van hem?’ vroegen ze. ‘Nee, ‘ontkende Petrus, ‘ik niet.’
1
2
3
4
Volgende