Genesis 8:22

NBV

22Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht-nooit komt daar een einde aan.

SV

22Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en winter, en dag en nacht, niet ophouden.

KJV

22While the earth remaineth, seedtime and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease.