Open de Bijbel

Genesis 31:3
NBV 3 Toen zei de HEER tegen Jakob: ‘Ga terug naar het land van je voorouders, naar je familie. Ik zal je ter zijde staan.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 3 En de HEERE zeide tot Jakob: Keer weder tot het land uwer vaderen, en tot uw maagschap, en Ik zal met u zijn.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 3 And the LORD said unto Jacob, Return unto the land of thy fathers, and to thy kindred; and I will be with thee.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version