Gerelateerd aan Genesis 22:17

Gerelateerd aan Genesis 22:17

Genesis 15:5

Daarop leidde hij Abram naar buiten. ‘Kijk eens naar de hemel, ‘zei hij, ‘en tel de sterren, als je dat kunt.’ En hij verzekerde hem: ‘Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.’
Gerelateerd aan Genesis 22:17

Genesis 13:16

En ik zal je zoveel nakomelingen geven als er stof op de aarde is: ze zullen even ontelbaar zijn als alle stofdeeltjes op de aarde.
Gerelateerd aan Genesis 22:17

Genesis 24:60

Daarbij zegenden ze Rebekka met de woorden: ‘Zuster van ons, wij wensen jou duizend maal tienduizend nazaten toe, en moge de stad van de vijand hun in handen vallen.’
Gerelateerd aan Genesis 22:17

Jeremia 33:22

Ontelbaar zijn de sterren aan de hemel en de zandkorrels aan de zee, even ontelbaar zal ik de nakomelingen maken van mijn dienaar David en van de Levieten die mij dienen.’
Gerelateerd aan Genesis 22:17

Genesis 26:4

Ik zal je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en dit hele gebied aan hen geven, en alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen.
Gerelateerd aan Genesis 22:17

Psalmen 2:8

Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom.
Gerelateerd aan Genesis 22:17

Psalmen 72:8

Moge hij heersen van zee tot zee, van de Grote Rivier tot de einden der aarde.
Gerelateerd aan Genesis 22:17

Numeri 24:17

Wat ik zie is niet in het heden, wat ik waarneem is niet nabij. Een ster komt op uit Jakob, een scepter uit Israël. Hij verbrijzelt Moab de slapen, de kinderen van Set slaat hij neer.
Gerelateerd aan Genesis 22:17

Deuteronomium 1:10

De HEER, uw God, heeft u zo in aantal doen toenemen dat u nu zo talrijk bent als de sterren aan de hemel,
Gerelateerd aan Genesis 22:17

Jozua 1:1

Na de dood van Mozes, de dienaar van de HEER, zei de HEER tegen Jozua, de zoon van Nun en de rechterhand van Mozes:
Gerelateerd aan Genesis 22:17

Openbaring 11:15

Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stemmen, die zeiden: 'Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld, en die van zijn messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid.'
Gerelateerd aan Genesis 22:17

Genesis 32:12

(32:13) U hebt immers zelf gezegd: “Ik zal jou grote voorspoed geven en veel nakomelingen, ze zullen zo talrijk zijn als zandkorrels aan de zee-niet te tellen zullen ze zijn.”’
Gerelateerd aan Genesis 22:17

Deuteronomium 28:2

En omdat u hem gehoorzaamt, zullen u deze zegeningen toevallen:
Gerelateerd aan Genesis 22:17

Genesis 28:14

Je zult zoveel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is; je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen.
Gerelateerd aan Genesis 22:17

Lukas 1:68

‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël, hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost.
Gerelateerd aan Genesis 22:17

Genesis 49:25

door de God van je vader, de Ontzagwekkende. Hij moge je helpen, hij moge je zegenen met zegeningen van de hemel daar boven en van de oervloed in de diepte, met zegeningen van borsten en moederschoot.
Gerelateerd aan Genesis 22:17

Efeze 1:3

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.
Gerelateerd aan Genesis 22:17

2 Samuel 8:1

Enige tijd later versloeg David de Filistijnen. Hij onderwierp hen en ontnam hun het bestuur over hun hoofdstad.
Gerelateerd aan Genesis 22:17

1 Korinthe 15:57

Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft.
Gerelateerd aan Genesis 22:17

Jeremia 32:22

en u hebt hun dit land gegeven, dat u hun voorouders onder ede had beloofd: een land dat overvloeit van melk en honing.
1
2
Volgende