Galaten 3:27-28

NBV

27U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed.
28Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen-u bent allen één in Christus Jezus.

SV

27Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.
28Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus.

KJV

27For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ.
28There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female: for ye are all one in Christ Jesus.