Gerelateerd aan Filippensen 4:4

Gerelateerd aan Filippensen 4:4

Romeinen 12:12

Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.
Gerelateerd aan Filippensen 4:4

1 Thessalonicensen 5:16

Wees altijd verheugd,
Gerelateerd aan Filippensen 4:4

Jakobus 1:2

Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat.
Gerelateerd aan Filippensen 4:4

Filippensen 3:1

Voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee te herhalen wat ik u al geschreven heb; het is voor uw eigen bestwil.
Gerelateerd aan Filippensen 4:4

Mattheüs 5:12

Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.
Gerelateerd aan Filippensen 4:4

Psalmen 146:2

De HEER wil ik loven, zolang ik leef, mijn God bezingen zolang ik besta.
Gerelateerd aan Filippensen 4:4

1 Petrus 4:13

Hoe meer u deel hebt aan Christus' lijden, des te meer moet u zich verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt.
Gerelateerd aan Filippensen 4:4

Romeinen 5:2

Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig.
Gerelateerd aan Filippensen 4:4

Psalmen 145:1

Een loflied van David. U, mijn God en koning, wil ik roemen, uw naam prijzen tot in eeuwigheid.
Gerelateerd aan Filippensen 4:4

Handelingen 16:25

Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen.
Gerelateerd aan Filippensen 4:4

Psalmen 34:1

Van David, toen hij zich aan het hof van Abimelech als een krankzinnige voordeed en pas wegging toen deze hem verjoeg. (34:2) De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof.
Gerelateerd aan Filippensen 4:4

Handelingen 5:41

De apostelen verlieten het Sanhedrin, verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus.
Gerelateerd aan Filippensen 4:4

2 Korinthe 13:1

Ik kom nu voor de derde keer naar u toe. Er staat geschreven dat een aanklacht rechtsgeldig wordt op grond van ten minste twee getuigenverklaringen.
Gerelateerd aan Filippensen 4:4

Galaten 1:8

Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel-vervloekt is hij!