Gerelateerd aan Ezechiel 21:27

Gerelateerd aan Ezechiel 21:27

Jeremia 23:5

De dag zal komen-spreekt de HEER -dat ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven.
Gerelateerd aan Ezechiel 21:27

Psalmen 2:6

'Ikzelf heb mijn koning gezalfd, op de Sion, mijn heilige berg.'
Gerelateerd aan Ezechiel 21:27

Genesis 49:10

In Juda’s handen zal de scepter blijven, tussen zijn voeten de heersersstaf, totdat hij komt die er recht op heeft, die alle volken zullen dienen.
Gerelateerd aan Ezechiel 21:27

Hosea 3:5

Dan zullen ze weer verlangen naar de HEER, hun God, en hun koning David; en uiteindelijk keren ze vol ontzag terug naar de HEER en zijn zegen.
Gerelateerd aan Ezechiel 21:27

Lukas 1:32

Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven.
Gerelateerd aan Ezechiel 21:27

Haggaï 2:21

'Zeg dit aan Zerubbabel, de gouverneur van Juda: "Ik zal de hemel en de aarde doen beven,
Gerelateerd aan Ezechiel 21:27

Micha 5:2

(5:1) Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer.
Gerelateerd aan Ezechiel 21:27

Zacharia 9:9

Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin.
Gerelateerd aan Ezechiel 21:27

Mattheüs 28:18

Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.
Gerelateerd aan Ezechiel 21:27

Maleachi 3:1

Let op, ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor mij effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij-zegt de HEER van de hemelse machten.
Gerelateerd aan Ezechiel 21:27

Johannes 1:9

het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam.
Gerelateerd aan Ezechiel 21:27

Ezechiel 21:13

(21:18) Het volk wordt beproefd, en wat als ook de staf die al het hout veracht er niet meer is? -zo spreekt God, de HEER.
Gerelateerd aan Ezechiel 21:27

Zacharia 6:12

Zeg tegen hem: "Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Let op, een man met de naam Telg, die aan de stam zal uitbotten, herbouwt de tempel van de HEER.
Gerelateerd aan Ezechiel 21:27

Jesaja 9:6

(9:5) Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Gerelateerd aan Ezechiel 21:27

Daniel 2:44

Maar ten tijde van die koninkrijken zal de God van de hemel een rijk laten opkomen dat nooit te gronde zal gaan en dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal het eeuwig bestaan-
Gerelateerd aan Ezechiel 21:27

Daniel 9:25

Je moet weten en begrijpen: Vanaf het ogenblik waarop het woord is uitgegaan dat Jeruzalem hersteld en weer opgebouwd zal worden tot het tijdstip waarop een gezalfde vorst verschijnt, zullen zeven weken verstrijken; en het herstel en de wederopbouw van de stad, met pleinen en wallen en al, zal tweeënzestig weken duren, en het zal een tijd van verdrukking zijn.
Gerelateerd aan Ezechiel 21:27

Efeze 1:20

Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand,
Gerelateerd aan Ezechiel 21:27

Psalmen 72:7

Moge in zijn dagen de rechtvaardige bloeien, de vrede wereldwijd zijn tot de maan niet meer bestaat.
Gerelateerd aan Ezechiel 21:27

Lukas 1:69

Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David, zijn dienaar,
Gerelateerd aan Ezechiel 21:27

Ezechiel 37:24

David, mijn dienaar, zal hun koning zijn, en samen zullen ze één herder hebben. Mijn regels zullen ze in acht nemen en volgens mijn wetten zullen ze leven.
1
2
Volgende