Gerelateerd aan Exodus 34:6

Gerelateerd aan Exodus 34:6

Joel 2:13

Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid.
Gerelateerd aan Exodus 34:6

Psalmen 86:15

U, Heer, bent een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig.
Gerelateerd aan Exodus 34:6

Psalmen 103:8

Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Gerelateerd aan Exodus 34:6

Psalmen 145:8

'Genadig en liefdevol is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Gerelateerd aan Exodus 34:6

Nehemia 9:17

Ze weigerden te luisteren en ze vergaten de wonderen die u voor hen verricht had. Koppig stelden ze een nieuwe leider aan, ze wilden weer slaven worden in Egypte. Maar u bent een God van vergeving, genadig en liefdevol, geduldig en zeer trouw: u verliet hen niet.
Gerelateerd aan Exodus 34:6

Numeri 14:17

Laat daarom zien hoe groot uw verdraagzaamheid is, Heer. U hebt immers zelf gezegd:
Gerelateerd aan Exodus 34:6

Jona 4:2

Hij bad tot de HEER: 'Ach HEER, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel: u bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid.
Gerelateerd aan Exodus 34:6

Psalmen 86:5

U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid, uw trouw is groot voor ieder die u aanroept.
Gerelateerd aan Exodus 34:6

2 Kronieken 30:9

Want als u terugkeert tot de HEER, zullen uw verwanten en uw kinderen genadig behandeld worden door degenen die hen hebben weggevoerd, en zullen ze weer naar dit land mogen terugkeren. De HEER, uw God, is immers genadig en liefdevol; als u naar hem terugkeert, zal hij zich niet van u afwenden.'
Gerelateerd aan Exodus 34:6

Micha 7:18

Wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn; liever toont u hun uw trouw.
Gerelateerd aan Exodus 34:6

Psalmen 138:2

mij buigen naar uw heilige tempel, uw naam loven om uw liefde en trouw: grote dingen hebt u beloofd, tot eer van uw naam.
Gerelateerd aan Exodus 34:6

Psalmen 108:4

(108:5) Hemelhoog is uw liefde, tot aan de wolken reikt uw trouw.
Gerelateerd aan Exodus 34:6

Romeinen 2:4

Veracht u dan zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid, en weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen?
Gerelateerd aan Exodus 34:6

Psalmen 116:5

De HEER is genadig en rechtvaardig, onze God is een God van ontferming,
Gerelateerd aan Exodus 34:6

Efeze 1:7

In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade
Gerelateerd aan Exodus 34:6

Psalmen 111:4

Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen, genadig en liefdevol is de HEER.
Gerelateerd aan Exodus 34:6

Psalmen 112:4

Hij straalt voor de oprechten als licht in het duister, genadig, liefdevol en rechtvaardig.
Gerelateerd aan Exodus 34:6

Exodus 22:27

(22:26) want hij heeft niets anders om zich mee toe te dekken. Waarmee moet hij zijn lichaam anders beschermen als hij gaat slapen? Als hij mij om hulp smeekt, zal ik naar hem luisteren, want ik ben een genadige God.
Gerelateerd aan Exodus 34:6

Psalmen 57:10

(57:11) Hemelhoog is uw liefde, tot aan de wolken reikt uw trouw.
Gerelateerd aan Exodus 34:6

Micha 7:20

U bewijst Jakob uw trouw en Abraham uw goedheid, zoals u gezworen hebt aan onze voorouders, in de dagen van weleer.
1
2
Volgende