Efeze 5:21

NBV

21Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus.

SV

21Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods.

KJV

21Submitting yourselves one to another in the fear of God.