Gerelateerd aan Efeze 5:11

Gerelateerd aan Efeze 5:11

Romeinen 13:12

De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht.
Gerelateerd aan Efeze 5:11

1 Timotheüs 5:20

Wie gezondigd hebben moet je in aanwezigheid van alle anderen terechtwijzen, zodat ook zij gewaarschuwd zijn.
Gerelateerd aan Efeze 5:11

Romeinen 16:17

Ik spoor u aan, broeders en zusters, op te passen voor degenen die tweedracht zaaien en anderen in de weg staan, en die daarmee ingaan tegen alles wat u hebt geleerd. Ga hun uit de weg,
Gerelateerd aan Efeze 5:11

2 Thessalonicensen 3:6

Broeders en zusters, op gezag van onze Heer Jezus Christus dragen wij u op u niet in te laten met broeders of zusters die hun werk verwaarlozen en niet leven volgens de traditie die wij hebben doorgegeven.
Gerelateerd aan Efeze 5:11

2 Johannes 1:10

Als er iemand bij u komt die deze leer niet uitdraagt, ontvang hem dan niet in uw huis en groet hem niet,
Gerelateerd aan Efeze 5:11

Romeinen 6:21

Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt, want ze leiden tot de dood.
Gerelateerd aan Efeze 5:11

Openbaring 18:4

Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen: 'Ga weg uit die stad, mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonden en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen.
Gerelateerd aan Efeze 5:11

Titus 2:15

Gebruik je gezag om dit te verkondigen, moedig aan en wijs terecht. Laat niemand op je neerkijken.
Gerelateerd aan Efeze 5:11

2 Timotheüs 4:2

Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist.
Gerelateerd aan Efeze 5:11

Psalmen 1:1

Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit,
Gerelateerd aan Efeze 5:11

2 Timotheüs 3:5

ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke mensen.
Gerelateerd aan Efeze 5:11

2 Thessalonicensen 3:14

en wees op uw hoede voor wie geen gehoor geven aan wat wij in deze brief schrijven. Ga niet met hen om, dan zullen ze zich schamen.
Gerelateerd aan Efeze 5:11

Psalmen 26:4

Met bedriegers zit ik niet aan, met huichelaars ga ik niet om,
Gerelateerd aan Efeze 5:11

2 Korinthe 6:14

Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken?
Gerelateerd aan Efeze 5:11

Psalmen 94:20

Kiest u de kant van verdorven rechters, die onheil stichten in naam van de wet?
Gerelateerd aan Efeze 5:11

Galaten 6:8

Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven.
Gerelateerd aan Efeze 5:11

Jesaja 29:21

wie een ander valse beweringen ontlokt, wie de rechters in de poort wil verstrikken, wie het recht van de rechtvaardige schendt met loze beweringen.
Gerelateerd aan Efeze 5:11

Leviticus 19:17

Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je
Gerelateerd aan Efeze 5:11

Johannes 3:19

Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht.
Gerelateerd aan Efeze 5:11

Job 24:13

De goddelozen zijn de vijanden van het licht, zij willen zijn wegen niet kennen en weigeren zijn pad te volgen.
1
2
3
Volgende