Open de Bijbel

Efeziërs 4:32
NBV 32 Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 32 Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 32 And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version