Open de Bijbel

Efeziërs 3:19
NBV 19 ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 19 En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 19 And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fulness of God.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version