Gerelateerd aan Deuteronomium 16

Gerelateerd aan Deuteronomium 16:1

Exodus 34:18

Vier steeds het feest van het Ongedesemde brood, en wel op de daarvoor vastgestelde dagen van de maand abib, de maand waarin jullie weggetrokken zijn uit Egypte. Eet dan zeven dagen lang ongedesemd brood, zoals ik je heb opgedragen.
Gerelateerd aan Deuteronomium 16:1

Exodus 13:4

Deze dag, de dag van uw uittocht, valt in de maand abib.
Gerelateerd aan Deuteronomium 16:1

Exodus 12:2

'Voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn.
Gerelateerd aan Deuteronomium 16:1

Numeri 28:16

Op de veertiende dag van de eerste maand wordt ter ere van de HEER het pesachoffer bereid.
Gerelateerd aan Deuteronomium 16:1

Leviticus 23:5

Op de veertiende dag van de eerste maand wordt ter ere van de HEER het pesachoffer bereid, in de avondschemer.
Gerelateerd aan Deuteronomium 16:1

Numeri 9:2

'De Israëlieten moeten op de daarvoor vastgestelde tijd het pesachoffer bereiden.
Gerelateerd aan Deuteronomium 16:1

Exodus 23:15

In de maand abib, de maand waarin jullie uit Egypte weggetrokken zijn, moet je op de daarvoor vastgestelde dagen het feest van het Ongedesemde brood vieren. Eet dan zeven dagen lang ongedesemd brood, zoals ik je heb opgedragen. Niemand mag dan met lege handen voor mij verschijnen.
Gerelateerd aan Deuteronomium 16:1

Exodus 12:29

Midden in de nacht doodde de HEER alle eerstgeborenen in Egypte, van de eerstgeborene van de farao, zijn troonopvolger, tot de eerstgeborene van de gevangene, en ook al het eerstgeboren vee.
Gerelateerd aan Deuteronomium 16:2

Deuteronomium 12:5

U mag u daarvoor alleen naar de plaats begeven die hij in een van uw stamgebieden zal kiezen om er zijn naam te laten wonen. Ga dus naar de plaats waar hij woont
Gerelateerd aan Deuteronomium 16:2

Deuteronomium 12:26

Maar alle gaven die de HEER toekomen en alles wat u hem hebt toegezegd, moet u meenemen naar de plaats die hij zal uitkiezen.
Gerelateerd aan Deuteronomium 16:2

Mattheüs 26:2

‘Over twee dagen is het, zoals jullie weten, Pesach. Dan wordt de Mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden.’
Gerelateerd aan Deuteronomium 16:2

Markus 14:12

Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood, wanneer het pesachlam wordt geslacht, zeiden zijn leerlingen tegen hem: ‘Waar wilt u dat wij voorbereidingen gaan treffen zodat u het pesachmaal kunt eten?’
Gerelateerd aan Deuteronomium 16:2

Deuteronomium 12:11

dan mag u zich alleen maar naar de ene plaats begeven die de HEER, uw God, zal uitkiezen om er zijn naam te laten wonen. Ga daar met alles wat u moet afdragen heen: de dieren voor uw brandoffers en vredeoffers, uw tienden en andere heffingen, en de bijzondere offers die u ter nakoming van een gelofte aan de HEER brengt.
Gerelateerd aan Deuteronomium 16:2

Lukas 22:15

Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt.
Gerelateerd aan Deuteronomium 16:2

Numeri 28:16

Op de veertiende dag van de eerste maand wordt ter ere van de HEER het pesachoffer bereid.
Gerelateerd aan Deuteronomium 16:2

Deuteronomium 15:20

U moet die eerstgeboren dieren elk jaar samen met uw familie eten ten overstaan van de HEER, uw God, op de plaats die hij uitkiest.
Gerelateerd aan Deuteronomium 16:2

2 Kronieken 35:7

Koning Josia had voor alle aanwezigen van het gewone volk uit zijn eigen vermogen dieren voor het pesachoffer ter beschikking gesteld, dertigduizend lammeren en geitjes, en bovendien nog drieduizend runderen.
Gerelateerd aan Deuteronomium 16:2

1 Korinthe 5:7

Doe de oude desem weg en wees als nieuw deeg. U bent immers als ongedesemd brood omdat ons pesachlam, Christus, is geslacht.
Gerelateerd aan Deuteronomium 16:2

Deuteronomium 12:18

Want dat mag alleen gebeuren ten overstaan van de HEER, uw God, op de plaats die hij uitkiest. Dat geldt voor ieder van u, voor uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, en voor de Levieten die bij u in de stad wonen. In tegenwoordigheid van de HEER, uw God, zult u genieten van de vrucht van uw arbeid.
Gerelateerd aan Deuteronomium 16:2

Lukas 22:8

Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden: ‘Ga voor ons het pesachmaal bereiden, zodat we het kunnen eten.’
1
2
3
4
5
6
7
Volgende