Gerelateerd aan Deuteronomium 12:5, 11, 13

Gerelateerd aan Deuteronomium 12:5

Deuteronomium 12:11

dan mag u zich alleen maar naar de ene plaats begeven die de HEER, uw God, zal uitkiezen om er zijn naam te laten wonen. Ga daar met alles wat u moet afdragen heen: de dieren voor uw brandoffers en vredeoffers, uw tienden en andere heffingen, en de bijzondere offers die u ter nakoming van een gelofte aan de HEER brengt.
Gerelateerd aan Deuteronomium 12:5

Deuteronomium 16:2

Voor het pesachoffer ter ere van de HEER moet u geiten, schapen of runderen slachten op de plaats die hij zal kiezen om er zijn naam te laten wonen.
Gerelateerd aan Deuteronomium 12:5

2 Kronieken 7:12

verscheen de HEER hem in de nacht. Hij zei tegen hem: 'Ik heb je gebed gehoord. Ik heb deze tempel aanvaard als de plaats waar men mij offers mag brengen.
Gerelateerd aan Deuteronomium 12:5

Deuteronomium 26:2

U zult er de oogst kunnen binnenhalen. Als u daarvan dan het eerste en beste deel in een mand meeneemt naar de plaats die de HEER, uw God, zal uitkiezen om er zijn naam te laten wonen,
Gerelateerd aan Deuteronomium 12:5

1 Koningen 8:29

Wees dag en nacht opmerkzaam op wat er gebeurt in deze tempel, de plaats waarvan u zelf hebt gezegd dat daar uw naam zal wonen, en verhoor het gebed dat ik naar deze tempel richt.
Gerelateerd aan Deuteronomium 12:5

Jesaja 66:1

Dit zegt de HEER: De hemel is mijn troon, de aarde mijn voetenbank. Waar zouden jullie een huis voor mij kunnen bouwen? En wat zou mij als rustplaats dienen?
Gerelateerd aan Deuteronomium 12:5

Psalmen 78:68

nee, de stam Juda koos hij, de Sionsberg heeft hij lief.
Gerelateerd aan Deuteronomium 12:5

Psalmen 132:13

De HEER heeft Sion verkozen en als woonplaats begeerd:
Gerelateerd aan Deuteronomium 12:5

1 Koningen 8:16

"Nooit, vanaf de dag dat ik mijn volk Israël uit Egypte heb weggeleid, heb ik een van de steden van Israëls stammen uitgekozen om er een tempel te laten bouwen waar mijn naam zou wonen. Wel heb ik David gekozen om mijn volk Israël te regeren."
Gerelateerd aan Deuteronomium 12:5

1 Koningen 8:27

Zou God werkelijk op aarde kunnen wonen? Zelfs de hoogste hemel kan u niet bevatten, laat staan dit huis dat ik voor u heb gebouwd.
Gerelateerd aan Deuteronomium 12:5

Kolossensen 2:9

Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig,
Gerelateerd aan Deuteronomium 12:5

1 Koningen 8:20

En de HEER heeft zijn woord gestand gedaan. Ik ben mijn vader David opgevolgd en zit nu op de troon van Israël, zoals de HEER heeft beloofd. En ik heb voor de naam van de HEER, de God van Israël, een tempel gebouwd
Gerelateerd aan Deuteronomium 12:5

Efeze 2:20

gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.
Gerelateerd aan Deuteronomium 12:5

Deuteronomium 12:13

Denk erom dat u geen brandoffers brengt op een willekeurige plaats.
Gerelateerd aan Deuteronomium 12:5

Johannes 4:20

Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden.’
Gerelateerd aan Deuteronomium 12:5

1 Koningen 14:21

Rechabeam, de zoon van Salomo, was dus koning van Juda. Hij was eenenveertig jaar oud toen hij koning werd. Zeventien jaar regeerde hij in Jeruzalem, de stad die de HEER uit alle steden van Israëls stammen had uitgekozen om er zijn naam te laten wonen. Zijn moeder was Naäma, een Ammonitische.
Gerelateerd aan Deuteronomium 12:5

Hebreeën 12:22

Nee, u staat voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn,
Gerelateerd aan Deuteronomium 12:5

1 Kronieken 22:1

Hij verklaarde: 'Dit is de verblijfplaats van God, de HEER. Dit is voor Israël het brandofferaltaar.'
Gerelateerd aan Deuteronomium 12:5

Jozua 18:1

De hele volksvergadering van Israël kwam bijeen in Silo. Daar werd ook de ontmoetingstent opgezet. Het land was al veroverd,
Gerelateerd aan Deuteronomium 12:5

Numeri 7:89

Telkens als Mozes de ontmoetingstent binnenging om met de HEER te spreken, hoorde hij een stem die tot hem sprak vanaf een plaats boven de verzoeningsplaat op de ark met de verbondstekst, tussen de twee cherubs. Zo sprak de HEER tot hem.
1
2
3
Volgende