Gerelateerd aan Daniel 9:27

Gerelateerd aan Daniel 9:27

Mattheüs 24:15

Wanneer jullie dus de “verwoestende gruwel” waarover gesproken is door de profeet Daniël, zien staan op de heilige plaats (lezer, begrijp dit goed),
Gerelateerd aan Daniel 9:27

Daniel 12:11

En vanaf het moment dat het dagelijks offer wordt afgeschaft en een verwoesting brengend afgodsbeeld is opgericht, zullen er twaalfhonderdnegentig dagen verstrijken.
Gerelateerd aan Daniel 9:27

Lukas 21:20

Wanneer jullie zien dat Jeruzalem door legertroepen omsingeld is, weet dan dat de verwoesting van de stad nabij is.
Gerelateerd aan Daniel 9:27

Jesaja 10:22

Want, Israël, al was je volk zo talrijk als zandkorrels aan de zee, slechts een rest zal terugkeren. Je vernietiging staat vast en de gerechtigheid zal overvloedig zijn.
Gerelateerd aan Daniel 9:27

Markus 13:14

Wanneer jullie de “verwoestende gruwel” zien staan waar hij niet hoort (lezer, begrijp dit goed), dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten;
Gerelateerd aan Daniel 9:27

Daniel 8:13

Toen hoorde ik een heilige spreken, en een andere heilige zei tegen degene die gesproken had: 'Hoe lang zal het duren, wat in het visioen is gezegd over het dagelijks offer en de verwoestende overtreding, de ontwijding van het heiligdom en het vertrapte leger?'
Gerelateerd aan Daniel 9:27

Daniel 11:36

De koning doet wat hij wil. Hij wordt hoogmoedig en stelt zich boven iedere god, en tegen de God der goden spreekt hij lasterlijke woorden. Toch zal hij in voorspoed leven totdat de toorn is uitgewoed, want wat besloten is moet worden uitgevoerd.
Gerelateerd aan Daniel 9:27

Jeremia 32:40

Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, ik keer mij nooit meer van hen af en zal hen altijd zegenen. Ik zal hen met ontzag voor mij vervullen, zodat zij zich nooit meer van mij zullen afkeren.
Gerelateerd aan Daniel 9:27

Jesaja 55:3

Leen mij je oor en kom bij mij, luister, en je zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, als bevestiging van mijn liefde voor David.
Gerelateerd aan Daniel 9:27

Jesaja 28:22

Nu dan, staak jullie spotternijen, anders zullen jullie boeien nog meer knellen.Want dit heb ik gehoord: God, de HEER van de hemelse machten, heeft tot vernietiging van het land besloten.
Gerelateerd aan Daniel 9:27

1 Thessalonicensen 2:15

Die hebben de Heer Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd. Ze mishagen God en zijn alle mensen vijandig gezind,
Gerelateerd aan Daniel 9:27

Hebreeën 10:4

bloed van stieren en bokken kan mensen onmogelijk van hun zonden bevrijden.
Gerelateerd aan Daniel 9:27

Romeinen 11:26

Dan zal heel Israël worden gered, zoals ook geschreven staat: 'De redder zal uit Sion komen, en wentelt dan de schuld af van Jakobs nageslacht.
Gerelateerd aan Daniel 9:27

Mattheüs 26:28

dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Gerelateerd aan Daniel 9:27

Ezechiel 16:60

Toch zal ik aan dat verbond blijven denken, het verbond dat ik met je gesloten heb in de dagen dat je nog jong was. Daarom zal ik nu een verbond met je sluiten dat eeuwig zal duren.
Gerelateerd aan Daniel 9:27

Deuteronomium 31:28

Roep alle oudsten van uw stammen bijeen, evenals uw schrijvers, dan zal ik hun mijn waarschuwing laten horen, en daarbij hemel en aarde als getuigen oproepen.
Gerelateerd aan Daniel 9:27

Hebreeën 8:8

Maar God berispt zijn volk met de woorden: ‘De dag zal komen-spreekt de Heer-dat ik een nieuw verbond zal sluiten met het volk van Israël en met het volk van Juda.
Gerelateerd aan Daniel 9:27

Romeinen 5:15

Maar de genade gaat zijn overtreding verre te boven. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven, maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger.
Gerelateerd aan Daniel 9:27

Deuteronomium 4:26

ik roep vandaag de hemel en de aarde op als getuigen tegen u, dat u dan spoedig zult worden verdreven uit het land aan de overkant van de Jordaan, dat u in bezit zult nemen. Daar zal u dan geen lang leven beschoren zijn, integendeel, u zult worden weggevaagd.
Gerelateerd aan Daniel 9:27

Galaten 3:13

Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: 'Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.'
1
2
Volgende