Gerelateerd aan 2 Kronieken 34

Gerelateerd aan 2 Kronieken 34:1

Zefanja 1:1

Dit zijn de woorden die de HEER richtte tot Sefanja, de zoon van Kusi, de zoon van Gedalja, de zoon van Amarja, de zoon van Hizkia, toen Josia, de zoon van Amon, in Juda regeerde.
Gerelateerd aan 2 Kronieken 34:1

Jeremia 1:2

De HEER richtte zich tot hem in het dertiende jaar dat koning Josia, de zoon van Amon, over Juda regeerde.
Gerelateerd aan 2 Kronieken 34:1

2 Kronieken 24:1

Joas was zeven jaar oud toen hij koning werd. Veertig jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder heette Sibja en was afkomstig uit Berseba.
Gerelateerd aan 2 Kronieken 34:1

2 Kronieken 33:1

Manasse was twaalf jaar oud toen hij koning werd. Vijfenvijftig jaar regeerde hij in Jeruzalem.
Gerelateerd aan 2 Kronieken 34:1

1 Kronieken 3:14

de vader van Amon, de vader van Josia.
Gerelateerd aan 2 Kronieken 34:1

2 Koningen 22:1

Josia was acht jaar oud toen hij koning werd. Eenendertig jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder was Jedida, de dochter van Adaja, uit Boskat.
Gerelateerd aan 2 Kronieken 34:1

2 Kronieken 26:1

Het volk van Juda riep Amasja's zestien jaar oude zoon Uzzia tot opvolger van zijn vader uit.
Gerelateerd aan 2 Kronieken 34:1

Mattheüs 1:10

Hizkia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amos, Amos verwekte Josia,
Gerelateerd aan 2 Kronieken 34:1

1 Koningen 3:7

U, HEER, mijn God, hebt mij als opvolger van mijn vader David als koning aangesteld. Maar ik ben nog zo jong en ik heb geen ervaring.
Gerelateerd aan 2 Kronieken 34:1

2 Kronieken 33:25

Maar het volk doodde allen die tegen koning Amon hadden samengezworen en riep zijn zoon Josia tot zijn opvolger uit.
Gerelateerd aan 2 Kronieken 34:1

1 Samuel 2:18

De kleine Samuël diende de HEER, en droeg daarbij een linnen priesterhemd.
Gerelateerd aan 2 Kronieken 34:1

1 Koningen 13:2

Op bevel van de HEER riep hij tegen het altaar: 'Altaar! Altaar! Dit zegt de HEER: In de familie van David zal een zoon worden geboren, Josia geheten. Op jou zal deze Josia de priesters van de offerplaatsen, die wierook op je branden, ten offer brengen. Op jou zal het gebeente van mensen worden verbrand.'
Gerelateerd aan 2 Kronieken 34:1

1 Samuel 2:26

Intussen groeide Samuël verder op. Hij was zeer geliefd, zowel bij de HEER als bij de mensen.
Gerelateerd aan 2 Kronieken 34:1

Prediker 4:13

Beter een wijze jongen die van lage afkomst is dan een oude dwaze koning die zijn oren sluit voor goede raad.
Gerelateerd aan 2 Kronieken 34:2

2 Kronieken 29:2

Hij deed wat goed is in de ogen van de HEER, net zoals zijn voorvader David gedaan had.
Gerelateerd aan 2 Kronieken 34:2

Jozua 23:6

Wees daarom zeer standvastig met betrekking tot de voorschriften van Mozes. Wijk daar op geen enkele manier van af.
Gerelateerd aan 2 Kronieken 34:2

1 Koningen 15:5

David had immers steeds gedaan wat goed is in de ogen van de HEER en zich altijd gehouden aan wat God hem opdroeg, behalve in de kwestie met de Hethiet Uria.
Gerelateerd aan 2 Kronieken 34:2

Deuteronomium 17:11

Houd u aan de uitleg die zij u geven en aan het vonnis dat ze uitspreken. Probeer in geen enkel opzicht te schikken en te plooien.
Gerelateerd aan 2 Kronieken 34:2

Deuteronomium 28:14

Wijk dan ook op geen enkele manier van de geboden af zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, door achter andere goden aan te lopen en die te vereren.
Gerelateerd aan 2 Kronieken 34:2

2 Kronieken 17:3

De HEER stond Josafat bij, omdat hij het voorbeeld van zijn voorvader David volgde: hij zocht zijn heil niet bij de Baäls,
1
2
3
4
5
6
7
Volgende